Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych-jakościowa analiza dyskursu.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1STO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zmian klimatycznych-jakościowa analiza dyskursu.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem prowadzonego kursu jest wyposażenie studentów i studentek w umiejętności praktyczne związane z konstruowaniem korpusu danych jakościowych oraz przeprowadzeniem jakościowej analizy dyskursu dotyczącego zmian klimatycznych na podstawie wybranych materiałów prasowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu–fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr–rok I st. II/sem. II.

Wymagania wstępne–brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin, laboratorium

Metody dydaktyczne – laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 3

• Bilans nakładu pracy studenta –

Udział w laboratorium - 16 godzin, udział w konsultacjach - 7 godzin, udział w zaliczeniu – 2 godziny, przygotowanie do zaliczenia – 25 godzin, przygotowanie do zajęć: 25 godzin, razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS

• Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22,5 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 52,5 godziny, co odpowiada 2,1 pkt. ECTS = łącznie 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Dariusz Jemielniak (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Becker Howard S., Warsztat Pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. Foer Johnathan S., Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.

4. Giddens Anthony, Sutton Phillip W., Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa 2014.

5. Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. Jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (red.), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

7. Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

8. Marvasti Amir B., Qualitative Research in Sociology. An Introduction, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi 2004

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne podczas jakościowej analizy dyskursu na temat zmian klimatycznych

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi stosować do opisu analizowanego materiału badawczego.

KP7_WG17 Student(ka) ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, w szczególności jakościowej analizy dyskursu.

KP7_UW3 Student(ka) potrafi dokonać krytycznej oceny artykułów prasowych, publicystycznych na temat zmian klimatycznych

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy zebranego materiału badawczego

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy pochodzące z innych dyscyplin naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Metody pracy: ćwiczenia laboratoryjne, praca z tekstem i materiałami audio/wideo, prezentacja wyników analizy dyskursu nt. zmian klimatycznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)