Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian kimatycznych- przygotowanie i realizacja wywiadu pogłębionego.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1STP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zmian kimatycznych- przygotowanie i realizacja wywiadu pogłębionego.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów i studentek w praktyczne umiejętności niezbędne przy projektowaniu i realizacji wywiadów pogłębionych dotyczących stosunku do zmian klimatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu–fakultatywny (moduł)

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr–rok I st. II/sem. II.

Wymagania wstępne–brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin, laboratorium

Metody dydaktyczne – laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 3

• Bilans nakładu pracy studenta –

Udział w laboratorium - 16 godzin, udział w konsultacjach - 7 godzin, udział w zaliczeniu – 2 godziny, przygotowanie do zaliczenia – 25 godzin, przygotowanie do zajęć: 25 godzin, razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS

• Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22,5 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 52,5 godziny, co odpowiada 2,1 pkt. ECTS = łącznie 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Dariusz Jemielniak (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Becker Howard S., Warsztat Pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. Foer Johnathan S., Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.

4. Fucks Ralf, Zielona rewolucja, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016

5. Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. Jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (red.), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

7. Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

8. Szahaj Andrzej, Kapitalizm wyczerpania?, Instytut wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

9. Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

10. Marvasti Amir B., Qualitative Research in Sociology. An Introduction, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi 2004

Materiały audio i wideo:

Podkast "Klimatyczne rozmowy"(YT, Spotify)

Film „Można panikować” reż. Jonathan L. Ramsey | "It's Okay to Panic" 2020 (YT)

Szkoła klimatu, Daria Naróć, TEDxSzczecin (YT)

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne do postawienia pytań badawczych oraz profesjonalnej realizacji wywiadu pogłębionego dotyczącego stosunku do zmian klimatycznych

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi łączyć z terminologią dotycząca zmian klimatycznych, zaczerpniętą z innych dziedzin nauki.

KP7_WG17 Student(ka) ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, w szczególności wywiadu pogłębionego. Zna przewagi takiej techniki badawczej i jej ograniczenia.

KP7_UW3 Student(ka) potrafi dokonać krytycznej oceny danych zastanych na temat zmian klimatycznych, dzięki którym będzie w stanie postawić pytania badawcze do wywiadu pogłębionego.

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy danych zastanych dot. zmian klimatycznych oraz innych opracowywanych materiałów

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy z zakresu innych dyscyplin naukowych, a także materiały o charakterze publicystycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Metody pracy: ćwiczenia laboratoryjne, praca z tekstem i materiałami audio/wideo, przygotowanie scenariusza wywiadu pogłębionego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)