Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursów medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2ADM Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursów medialnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem konwersatoriów jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę teoretyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające samodzielną analizę wybranych dyskursów medialnych. Wszędzie, gdzie to będzie możliwe i wskazane, poruszane w trakcie zajęć problemy zostaną omówione na przykładach z wykorzystaniem przekazów medialnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatoria składają się z trzech bloków zajęciowych. Blok pierwszy stanowi przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych, szkół, pojęć oraz instrumentów badawczych dotyczących analizy dyskursów medialnych (dalej także jako ADM). Blok drugi poświęcony jest analizie aktualnych kwestii społeczno-kulturowych w wybranych dyskursach medialnych. Główny nacisk położony zostanie na analizę z wykorzystaniem instrumentarium charakterystycznego dla krytycznej analizy dyskursu (dalej także jako KAD), a zwłaszcza podejścia dyskursywno-historycznego, pod kątem strategii dyskursywnych (nazywania, orzekania, argumentacyjnych), relacji władzy, ideologii obecnych w dyskursach medialnych. Blok trzeci przeznaczony jest na prezentację projektów zaliczeniowych przygotowanych przez uczestniczki i uczestników kursu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy, MK 10

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – socjologia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr I (studia II stopnia)

Wymagania wstępne: posiadanie zasobu wiedzy i umiejętności zdobytych na wcześniejszych zajęciach z zakresu metodologii badań społecznych oraz przedmiotów socjologicznych.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatoriów.

Formy prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne są podane w sylabusie B.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatoriach – 30 godz.;

– przygotowanie do konwersatoriów – 50 godz.;

– przygotowanie projektu zaliczeniowego – 18 godz.;

– konsultacje – 2 godz.

Razem 100 godzin, co odpowiada 4. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 32 godziny, co odpowiada 1,3 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 68 godzin, co odpowiada 2,7 punktu ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na konwersatoriach oraz treści pomieszczone w publikacjach, których adresy bibliograficzne umieszczone są w sylabusie B.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobami ich weryfikacji umieszczone są w sylabusie B.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zaliczenia znajduje się w sylabusie B.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.