Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2KOI Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przybliża zagadnienia związane z relacjami i związkami interpersonalnymi. Pozwala zdobyć wiedzę o komunikacji interpersonalnej (definicje, cechy, zasady), zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu i rozwinąć umiejętności - np. potrzebne do przewidywania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych czy konfliktów wynikających z różnicy stanowisk.

W programie zajęć, oprócz zdobywania wiadomości teoretycznych, przewidziane są studia przypadków (case study )oraz treningi interpersonalne - praktyczne, warsztatowe ćwiczenia nawiązujące do omawianej problematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest trening umiejętności rozpoznawania oraz kształtowania postaw komunikacyjnych w różnych sytuacjach, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć to m.in. werbalne oraz niewerbalne środki komunikacji, komunikacja intrapersonalna, płeć a zachowania komunikacyjne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr - II st_2 rok

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w konwersatorium - 15 godzin, przygotowanie prezentacji - 5 godzin, przygotowanie do konwersatorium - 25 godzin, przygotowanie do zaliczenia - 9 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 15 godzin co odpowiada 0,6 pkt ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 39 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS;

Literatura:

Poza literaturą przypisaną do poszczególnych zajęć studentom rekomenduje się:

1. Hall, Edward T. (1982). The Hidden Dimension. New York: Doubleday. Chapters 10-12.

2. Hall, Edward T. (1983). The Dance of Life: The Other Dimension of Time. New York: Doubleday. Chapters 3-4.

3. Morris, Desmond. (1996). The Human Zoo. New York: Kodansha America, Inc. Chapters 2-3.

4. Vangelisti, Anita L. and Young, Stacy L. (2000). When word hurt: The effects of perceived intentionality on interpersonal relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 3: 393-424

5. Reeder, Heidi M. (2000). ‘I like you…as a friend’: The role of attraction in crosssex friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 3: 329-348.

6. Stewart, Stephanie., Stinnett, Heather., and Rosenfeld, Lawrence B. (2000). Sex differences in desired characteristics of short-term and long-term relationship partners. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 843-853.

7. Flora, Jeanne. And Segrin, Chris. (2000). Relationship development in dating couples: Implications for relational satisfaction and loneliness. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 811-825.

8. Kim, Min-Sun., Shin, Ho-Chang., and Cai, Deborah. (1998). Cultural influences on the preferred forms of requesting and re-requesting. Communication Monographs, 65: 47-66.

9. Burgoon, Judee K. and Le Poire, Beth A. (1999). Nonverbal cues and interpersonal judgements: Participant and observer perceptions of intimacy, dominance, composure, and formality. Communication Monographs, 66: 105124.

10. Afifi, Walid A. and Lee, Josephine W. (2000). Balancing instrumental and identity goals in relationships: The role of request directness and request persistence in the selection of sexual resistance strategies. Communication Monographs, 67, 3: 284-305.

11. Burgoon, Judee K. and Dunbar, Norah E. (2000). An interactionist perspective on dominance-submission: Interpersonal dominance as a dynamic, situationally contingent social skill. Communication Monographs, 67, 1: 96-121.

12. Solomon, Denise Haunani. (1997). A developmental model of intimacy and date request explicitness. Communication Monographs, 64: 99-118.

13. Bruess, Carol J.S. and Pearson, Judy C. (1997). Interpersonal rituals in marriage and adult friendship. Communication Monographs, 64: 25-46.

14. Livingston, Jennifer A. and Testa, Maria. (2000). Qualitative analysis of women’s perceived vulnerability to sexual aggression in a hypothetical dating context. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 729-741.

15. Weinstock, Jacqueline S. and Bond, Lynne. (2000). Conception of conflict in close friendships and ways of knowing among young ocllege women: A developmental framework. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 45: 687-696.

16. Hojjat, Mahzad. (2000). Sex differences and perceptions of conflict in romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 4-5: 598-617.

17. Sillars, Alan., Roberts, Linda J., Leonard, Kenneth E., and Dun, Tim. (2000). Cognition during marital conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 4-5: 479-502.

18. Philipsen, Gerry. (2000). Permission to speak the discourse of difference: A case study. Research on language and Social Interaction, 33, 2: 213-234.

19. Edmondson, Willis J. (1981). On saying you’re sorry. In Florian Coulmas (Ed.) “Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech.” New York: Mouton Publishers, pp.273-288.

20. Labov, Teresa. (1990). Ideological themes in reports of interracial conflict. In Allen D. Grimshaw (Ed.) “Conflict Talk: Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversations.” New York Cambridge University Press, pp.139159.

21. Psathas, George. (1990). Transcription Symbols. In George Psathas (Ed.). “Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis.” Maryland: University Press of America. Pp. 297-307.

22. Schegloff, Emanuel., Jefferson, Gail., and Sacks, Harvey. (1992). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. In George Psathas (Ed.). “Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis.” Maryland: University Press of America. pp. 31-61.

23. Zimmerman, Don H. (1992). The interactional organization of calls for emergency assistance. In Paul Drew and John Heritage (Eds.) “Talk at Work: Interaction and Institutional Settings. New York: Cambridge University Press. pp. 418-469.

24. Button, Graham. (1992). Answers as interactional products: two sequential practices used in job interviews. In Paul Drew and John Heritage (Eds.) “Talk at Work: Interaction and Institutional Settings. New York: Cambridge University Press. pp. 212-231.

25. Garcia, Angela Cora. And Jacobs, Jennifer Baker. (1999). The eyes of the beholder: Understanding the turn-taking system in quasi-synchronous computermediated communication. Research on Language and Social Interaction, 32, 4: 337-367.

26. Maynard, Douglas W. (1998). Praising versus blaming the messenger: Moral issues in deliveries of good and bad news. Research on Language and Social Interaction, 31, 3-4: 359-395.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Student zna metody badawcze stosowane w naukach o komunikacji społecznej (K_W05).

Ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i

instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych (K_W10).

Ma wiedzę o roli języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi komunikacji (K_W13).

Student ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji

społecznej i kulturowej (K_W14).

Posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji

społecznej i międzykulturowej (K_U14).

Student jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych (S1_K01).

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby sprostać wyzwaniom w wielokulturowym świecie (K_01).

Student aktywie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

wykorzystując wiedzę z zakresu teorii komunikacji (K_K06).

Student jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim (S1_K03).

Student potrafi przygotować prezentację multimedialną (S1_U22).

SPOSÓB WERYFIKACJI:

- zaliczenie pisemne

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena prezentacji multimedialnej

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność: ćwiczenia obejmują 7 spotkań. 1 spotkanie organizacyjne trwa 45 minut i nie jest wliczane do zajęć obowiązkowych. Student może opuścić 1 zajęcia. Ponadprogramową nieobecność należy zaliczyć osobiście lub w formie zdalnej na dyżurze prowadzącej w ciągu 3 tygodni od nieobecności;

b) praca na zajęciach: Podczas warsztatów studenci wykonają 4 prace samodzielne/w grupie, za każdą pracę można otrzymać 5 punktów. Prace są przewidziane jako etap pracy zdalnej;

c) prezentacja: Podczas warsztatów każdy student ma obowiązek wykonania i przedstawienia prezentacji, za prezentację student może otrzymać maksymalnie 20 punktów;

d) test końcowy: za test student może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Łącznie student może zdobyć 90 punktów, student uzyskuje ocenę pozytywną gdy zdobędzie 51% punktów. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpińska
Prowadzący grup: Agnieszka Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.