Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Perswazja, manipulacja w komunikacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2PMK Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Perswazja, manipulacja w komunikacji społecznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają za zadanie przedstawić problematykę manipulacji, mechanizmów perswazji, w komunikacji społecznej w następujących przestrzeniach: komunikacja interpersonalna, media, polityka, biznes

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat strategii perswazyjnych i manipulacyjnych w komunikacji społecznej.

Zajęcia obejmują kwestie manipulacji i perswazji na płaszczyźnie interpersonalnej, elementy autoprezentacji wykorzystywane w relacjach osobistych jak i biznesowych. Na zajęciach podjęte zostaną kwestie mechanizmów manipulacji używanych w przekazach marketingowych, politycznych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 440-SS2-2PMK

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych,

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje, materiały audio-video, dyskusja

Punkty ECTS: 2 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 27,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami godz. 12, zaliczenie 1 godz. Razem: 55,5 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godziny, co odpowiada 0,5 pkt ECTS. Łącznie - 2 pkt. ECTS

Literatura:

H. Batorowska, R. Klepka, O, Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019

Przestrzenie manipulacji społecznej, red. D. Doliński, Warszawa 2014 (wybór).

Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2008.

B. Dobek-OstrowskaT. J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

Macknik S. L., Martinez-Conde S., Blakeslee S., Brudne gierki Twojego umysłu, Gliwice 2010.

Od komunikacji do manipulacji, Kezmarok 2008.

Media i władza, red. P. Żuk, Warszawa 2006.

Kulturowe instrumentarium panowania, red. R. Paradowski, P. Zalęcki, Toruń 2001.

B. Kaiser, Dyktatura danych, Warszawa 2019

T. Witkowski, Psychologia kłamstwa, Warszawa 2009

R. Cialdini, Mała wielka zmiana, Sopot 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG11- posiada rozszerzona wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym

Umiejętności

KA7_UW7 - Potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KA7_UK3 - potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

Kompetencje społeczne

KA7_KR1 - Ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacje, materiały audio-video, praca przez internet.

Metody oceniania:

Aktywność na zajęciach

- Prezentacja

- zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.