Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia filmu i gatunków telewizyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2SFG Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia filmu i gatunków telewizyjnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy (moduł specjalizacyjny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok II, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria 30 godzin

Metody dydaktyczne:

dyskusje na podstawie literatury przedmiotu i materiałów audiowizualnych, ćwiczenia w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

108 godzin, obejmujące:

Udział w konwersatoriach – 30 godzin

Konsultacje - 21 godzin

Przygotowanie do zajęć: 42 godziny

Przygotowanie zaliczenia przedmiotu: 15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 (1,9 ECTS)

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 57 (2,1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Adamczak, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010

W. Godzic, Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004.

J. Kaczmarek, Zobaczyć społeczeństwo. Film i wideo w badaniach socjologicznych. Poznań 2014.

A. Wiśniewska (red.), Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

D. Bordwell, K. Thompson, Film art. Sztuka filmowa, Warszawa 2010.

E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej, Łódź 2016.

J. Corner. Studying media: problems of theory and method, Edinburg 1998.

B. Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 2011.

Mikołaj Jazdon (red.), Polskie kino niezależne, Poznań 2005.

K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska (red.) Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, Warszawa 2014.

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015.

A. Marzec, Widmontologia: teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015.

J. Szyłak, Kino nowej przygody, Gdańsk 2012.

G. Turner, Film as social practice, London 1993.

Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005.

Edward Zajicek, Poza ekranem. Polska kinemaografia w latach 1896-2005, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 studentka ma rozszerzoną wiedzę na temat ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych dotyczących przemian współczesnego społeczeństwa polskiego, szczególnie w kontekstach przekazów filmowych i telewizyjnych

KA7_WG24 studentka ma pogłębioną wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych (szczególnie w odniesieniu do przemysłu filmowego, telewizyjnego) w ujęciu historycznym

KA7_UW6 studentka potrafi dokonać analizy danych jakościowych (w szczególności przekazów audiowizualnych) oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym

KA7_UW7 Studentka potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KA7_UK3 Studentka potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w konwersatoriach (i odpowiednie przygotowanie do zajęć), przygotowanie referatu grupowego, pisemna praca zaliczeniowa (esej). Ocena będzie opierała się na systemie punktowym (20 p. do zdobycia, z czego 12 p. za esej, 4 p. za aktywność, 4 p. za referat grupowy).

Minimum 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Skala ocen:

19-20 pkt = 5

17-18 pkt = 4+

15-16 pkt = 4

13-14 pkt = 3+

11-12 pkt = 3

0-10 pkt = 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: Maciej Białous
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.