Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1MIK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia z Mikroekonomii zapoznają studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki podejmowania decyzji przez konsumentów i przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, Grupa zajęć_3 PRZEDMIOTY OGÓLNOEKONOMICZNE

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wykład 9 godz. ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 9 godz.

udział w ćwiczeniach 18 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 55 godz.

przygotowanie do egzaminu 40 godz.

konsultacje 2 godz

egzamin 1 godz.

Razem: 114 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (1,2 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 6 (0,24 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia ogólnai, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013 - dostępny Ibuk Libra

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016 - dostępny Ibuk Libra

Literatura uzupełniająca

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018 - dostępny Ibuk Libra

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016 - dostępny Ibuk Libra

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarczych i ich funkcjonowaniu. Zna system nauk ekonomicznych- KA6_WK1

1MIK_W02 - ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów mikroekonomicznych (rynek, działanie konsumenta, przedsiębiorstwa), bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu- KA6_UW5

1MIK_U04 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności- KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera pytania otwarte oraz zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Ewa Gruszewska, Anna Mieleszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Mieleszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.