Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1WDF
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do finansów
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do finansów jest przedmiotem, którego celem jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zjawisk finansowych, funkcjonowania systemów finansowych oraz poszczególnych jego podmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów w ujęciu podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje aktualne i najważniejsze zagadnienia z finansów, systemu finansowego państwa, systemu podatkowego, finansów przedsiębiorstw oraz finansów gospodarstw domowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ogólnoekonomiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 9 godz., Ćwiczenia 9 godz.

Metody dydaktyczne:

- Wykład w formie tradycyjnej prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz formułowania własnych wypowiedzi.

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej

Punkty ECTS 2 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 9h

Udział w ćwiczeniach 9h

przygotowanie do ćwiczeń 6h

studiowanie literatury - 10h

udział w konsultacjach 2h

przygotowanie do kolokwium 8h

przygotowanie do egzaminu 5h

udział w egzaminie 1h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 21 Punkty ECTS 0,84

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Bednarz J., Gostomski E., Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

5. Milic-Czerniak R. (red.), Finanse osobiste: kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, Wydawnictwo Difin, warszawa 2016.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Cegłowski B., Podgórski B., Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

2. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1WDF_W01 - Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju instytucji finansowych, w szczególności banków (KA6_WK3)

1WDF_W02 - Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między poszczególnymi elementami systemu finansowego, w tym bankowego, w skali krajowej i międzynarodowej (KA6_WK4)

1WDF_W03 - Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji oraz systemów finansowych, jak również procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian (KA6_WK7)

UMIEJĘTNOŚCI

1WDF_U01 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące analizowanych zagadnień z zakresu finansów, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe pod kątem ich aktualności i prawdziwości (KA6_UK1)

1WDF_U02 - Student potrafi przygotować wypowiedź ustną dotyczącą konkretnego zagadnienia z zakresu finansów, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii (KA6_UK2)

1WD_U03 - Student potrafi pracować w grupie analizując i interpretując przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk o charakterze finansowym bazując na zdobytej wiedzy (KA6_U01)

KOMPETENCJE

1WDF_K01- Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu finansów (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje 40% formy przewidzianej na ćwiczeniach + 60% egzamin

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Wykład - egzamin końcowy pisemny (test z pytaniami zamkniętymi -100%), do którego mogą przystąpić Studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów.

- Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)