Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka (opisowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-2STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka (opisowa)
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 450-ZN1-1MAT

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na I roku studiów I stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym, praca metodą projektu.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 9 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 30 h;

przygotowanie do kolokwium – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 28 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38/1,6

o charakterze praktycznym: 88/3,5

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego KA6_WK6

2STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami KA6_WK6

2STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie KA6_WK6

UMIEJĘTNOŚCI

2STA_U01 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod statystyki opisowej KA6_UW2

2STA_U02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 20.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z kolokwium (max 50) oraz 50% punktów z projektu (max 30).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Anna Matel, Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 450-ZN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na I roku studiów I stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 9 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 10 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 20 h;

przygotowanie do kolokwium – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 28 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38/1,6

o charakterze praktycznym: 88/3,5

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Anna Matel, Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 450-ZN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: rok II/ semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na I roku studiów I stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 9 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 10 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 20 h;

przygotowanie do kolokwium – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 28 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38/1,6

o charakterze praktycznym: 88/3,5

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)