Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja w handlu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3SPWH
Kod Erasmus / ISCED: 04.502 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja w handlu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej z narzędziami promocji, ich znaczeniem i możliwościami ich zastosowania w handlu. Studenci zdobywają ponadto wiedzę dotyczącą holistycznej organizacji kampanii promocyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: 5b

Rok studiów /semestr: Studia 1 stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 9 h, ćwiczenia- 18 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji angażującej studentów do aktywnego udziału w wykładzie i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje/ projekty zespołowe, dyskusja, studium przypadku. zadania grupowe, materiały multimedialne

Punkty ECTS 4 (100 punktów)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu - 10 godz.

Udział w ćwiczeniach - 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 31 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 55 godz. ECTS 2,2 ;

nie wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 45 h, ECTS – 1,8.

Literatura:

1.M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

2.Marketing w handlu, pod red. G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

3.Komunikacja marketingowa, red. nauk. A. Bajdak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.

4.J. W .Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5.Komunikacja rynkowa, red. nauk. B. Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

3SPWH_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1

3SPWH_WK4 posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej KA6_WK4

Umiejętności

3SPWH_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania KA6_UW4

3SPWH_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu KA6_UW5

3SPWH_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA6_U01

Kompetencje

3SPWH_K02 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA6_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji angażującej studentów do aktywnego udziału w wykładzie i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje/ projekty zespołowe, dyskusja, studium przypadku. zadania grupowe

Kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie w formie testu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Ćwiczenia - uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia obejmujących aktywności ćwiczeniowe (prezentacje/ projekty zespołowe, studium przypadku. zadania grupowe).

Student zalicza ćwiczenia gdy ma max 1 nieobecność. Pozostałe powinny być odpracowane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)