Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3XSD2
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 2
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

2) Podstawowym celem pracy licencjackiej jest udokumentowanie, że:

 student przyswoił sobie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane programem studiów,

 potrafi ją wykorzystać w praktyce,

 potrafi ją wzbogacić przez odpowiednie wykorzystanie dodatkowej literatury,

 potrafi samodzielnie przeanalizować oraz zaprezentować na piśmie wybrany temat.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

2. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012

3. R. Lenart-Gansiniec, Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

4. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

SEM2_W01 - Studenta posiada zaawansowaną wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką (KA6_WG2)

SEM2_W02 - Student zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji

zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK1, KA6_WK6)

SEM2_W02 - Student zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji

zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK6)

SEM2_W03 - Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie podstawowe prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej

(KA6_WK9)

SEM2_U01 – Student potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej (KA6_UW1)

SEM2_U02 – Student jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczych

związanych z realizowaną pracą licencjacką (KA6_UW2)

SEM2_U02 – Student potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej (KA6_UW5)

SEM2_U02 – Student posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem

technik multimedialnych (KA6_UK1)

SEM2_U02 – Student potrafi określić priorytety służące skutecznej realizacji zadań związanych z pisaniem pracy licencjackiej (KA6_U02)

SEM2_U02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (KA6_UU1)

SEM2_K01 (Student ma świadomość ustawicznego uczenia się i zdobywania nowej wiedzy niezbędnej do napisania pracy licencjackiej

(KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami

Ogólne warunki zaliczenia seminarium:

Złożenie i zaakceptowanie przez promotora całej pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Marek Kruk
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Podstawowym celem pracy licencjackiej udokumentowanie, że:

 student przyswoił sobie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane programem studiów,

 potrafi ją wykorzystać w praktyce,

 potrafi ją wzbogacić przez odpowiednie wykorzystanie dodatkowej literatury,

 potrafi samodzielnie przeanalizować oraz zaprezentować na piśmie wybrany temat.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

2. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012

3. R. Lenart-Gansiniec, Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

4. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)