Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - lektorat cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-1ANGL1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - lektorat cz. 1
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia zarządzania II st. - przedm.lektoratowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Niestacjonarne sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Finanse, biznes.

Rok studiów/semestr I rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 30 godz.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 23x2h = 46h

Dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 23x1h = 23h

Realizacja zadań projektowych: prezentacja 5x2h = 10h

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia 4h + 2h = 6h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h, 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 85 godzin odpowiada: 2 ECTS

Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Market Leader 3rd Edition, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'The Financial Times'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w ekonomii (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min. 50% modułów na platformie EduPortal

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji i współpracy w grupie)

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec semestru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Nalewajko
Prowadzący grup: Paulina Nalewajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczegółowym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową w zakresie zarządzania.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Finanse, biznes.

Rok studiów/semestr I rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 30 godz.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 15x2h = 30h

Przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

Dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

Realizacja zadań projektowych: prezentacja 5x2h = 10h

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia 4h + 2h = 6h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h, 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 85 godzin odpowiada: 2 ECTS

Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'The Financial Times'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Nalewajko
Prowadzący grup: Paulina Nalewajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczegółowym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową w zakresie zarządzania.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Finanse, biznes.

Rok studiów/semestr I rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 30 godz.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 15x2h = 30h

Przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

Dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

Realizacja zadań projektowych: prezentacja 5x2h = 10h

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia 4h + 2h = 6h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h, 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 85 godzin odpowiada: 2 ECTS

Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'The Financial Times'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.