Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikt i kryzys w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PKKO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikt i kryzys w organizacji
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zarządzanie w organizacji dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych. Aby zarządzanie było skuteczne wymaga wiedzy o mechanizmach powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. W związku z tym wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem stanowią wyzwanie dla studentów jako przyszłych menedżerów. Przedmiot pozwala poznać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania przyczyn sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji oraz umiejętności radzenia sobie z konfliktem i kryzysem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne

Dyscyplina nauki: zarządzanie

Rok studiów/semestr: 2 rok, 3 semestr

W formie stacjonarnej realizowane są:

a) wszystkie godziny zajęć ćwiczeniowych,

b) 15% godzin zajęć wykładowych,

W formie zdalnej realizowane są:

a) 85% godzin zajęć wykładowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 9 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji. Projekt zespołowy w formie studium przypadku w zakresie wykorzystania wybranych i narzędzi zarządzania sytuacją konfliktową i kryzysową.

Literatura:

Deutsch M, Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,

Gigol T., Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Difin, Warszawa 2015.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

Roszkowska E., Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011,

Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001,

Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001

Wachowiak P., Konflikty w organizacji, [w:] Romanowska M., [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001

Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Buhler P., Zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002,

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa 1993,

Edelman R.J., Konflikty w pracy, GWP Gdańsk 2003

Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998,

Zelek A., Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008.

Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student:

S2A_W04 Ma wiedzę na temat czynników zakłócających więzi społeczne w organizacjach, będących źródłami kryzysów i konfliktów - Z2_W04

S2A_W05 Ma wiedzę na temat zachowań człowieka w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych- Z2_W05

S2A_W07 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze w zakresie sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_W07

S2A_U01 Potrafi wyjaśniać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_U01

S2A_U05 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśnienia mechanizmu powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_U05

S2A_U07 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_U07

S2A_K02 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_K02

S2A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi - Z2_K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - wynik testów do każdego wykłądu oraz wynik egzaminu.

Ćwiczenia - aktywność na zajęciach oraz projekt zespołowy w formie studium przypadku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mielko
Prowadzący grup: Cezary Mielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)