Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PPKO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia konsumenta
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii konsumenta. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w dziedzinie zarządzania oraz marketingu z uwzględnieniem psychologicznych podstaw podejmowania decyzji przez nabywców rynkowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesami postrzegania konsumenta, wpływem emocji, motywów , postaw na jego decyzja, a także procesem analizy zachowań nabywców w oparciu o podstawy psychologii

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Profil studiów: Ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne
Język przedmiotu: Język polski
Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny
Rok studiów /semestr: pierwszy rok / czwarty semestr
Wymagania wstępne: brak
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 18 godzin
Metoda dydaktyczna: Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów
Punkty ECTS: 3
Wskaźniki ilościowe
Aktywność studenta:
Udział w wykładach – 30 godz.
Przygotowanie się do wykładu - studiowanie literatury – 20 godz.
Udział w konsultacjach – 2 godz.
Przygotowanie do egzaminu – 22 godz.
Egzamin – 2 godz.
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 34 godz., 1,36 ECTS
o charakterze praktycznym – 0 godz

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP.

2. D. Maison, Psychologia konsumenta, PWN.

3. M. Lindstrom, Zakupologia, Znak.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH.

2. B. Schwartz, Paradoks wyboru, PWN

3. D. Ariely, Potęga irracjonalności, Smak Słowa.

4. W. D. Hoyer, D. J. Macinnis, R. Pieters, Consumer behaviour, Cengage Learning.

Efekty uczenia się:

1PK_W01: ma wiedzę na temat różnych rodzajów relacjach zachodzących w procesie nabywania produktów, w tym między przedsiębiorcą a konsumentem, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowej konsument - przedsiębiorca KA7_WG4

1PK_W02: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako konsumencie, biorącym udział w całym procesie decyzji nabywczych: od rozpoznania potrzeby po sprzężenie zwrotne KA7_WG5

1PK_W03: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach zachowań nabywców (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA7_WG7

1PK_UO1 umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zachowania nabywców a także wskazać metody ich badania KA7_UW1

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)