Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PPKO Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia konsumenta
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii konsumenta. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w dziedzinie zarządzania oraz marketingu z uwzględnieniem psychologicznych podstaw podejmowania decyzji przez nabywców rynkowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesami postrzegania konsumenta, wpływem emocji, motywów , postaw na jego decyzja, a także procesem analizy zachowań nabywców w oparciu o podstawy psychologii

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / czwarty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu - studiowanie literatury – 20 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 22 godz.

Egzamin – 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 34 godz., 1,36 ECTS

o charakterze praktycznym – 0 godz

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP.

2. D. Maison, Psychologia konsumenta, PWN.

3. M. Lindstrom, Zakupologia, Znak.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH.

2. B. Schwartz, Paradoks wyboru, PWN

3. D. Ariely, Potęga irracjonalności, Smak Słowa.

4. W. D. Hoyer, D. J. Macinnis, R. Pieters, Consumer behaviour, Cengage Learning.

Efekty uczenia się:

1PK_W01: ma wiedzę na temat różnych rodzajów relacjach zachodzących w procesie nabywania produktów, w tym między przedsiębiorcą a konsumentem, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowej konsument - przedsiębiorca KA7_WG4

1PK_W02: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako konsumencie, biorącym udział w całym procesie decyzji nabywczych: od rozpoznania potrzeby po sprzężenie zwrotne KA7_WG5

1PK_W03: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach zachowań nabywców (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA7_WG7

1PK_UO1 umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zachowania nabywców a także wskazać metody ich badania KA7_UW1

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.