Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PSM2 Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 2
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki ekonomiczne;

Dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok II/ sem 3

Wymagania wstępne: zaliczenie seminarium z poprzedniego semestru - Seminarium cz.1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Punkty ECTS :4

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30 godzin

Studiowanie literatury 20 godzin

Udział w konsultacjach 7,5 godziny

Pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów źródłowych w ramach prowadzonych badań 42,5 godziny

Łączny nakład samodzielnej pracy studenta 62,5 godziny

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 - liczba godzin; 1,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 25- liczba godzin; 1,0 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2XSM2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską (Z2_W01)

2XSM2_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w

celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_W06; Z2_W07)

2XSM2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z2_W10)

Umiejętności:

2XSM2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie metody i narzędzia (Z2_U02, Z2_U08, Z2_U09)

2PSM2_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_U01, Z2_U03, Z2_U05,

Z2_U06, Z2_U07)

Kompetencje:

2XSM2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą

magisterską (Z2_K03, Z2_K06)

2XSM2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z2_K01, Z2_K06)

Wiedza

2XSM2_WG1 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie tematyki o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do

innych nauk. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w szczególności w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską S2A_W01, KA7_WG1

2XSM2_WG6 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych

właściwych w ramach tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską S2A_W06, KA7_WG6

2XSM2_WG7 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących

struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach w ramach tematyki , z której przygotowuje pracę

magisterską (S2A_W07, KA7_WG7)

Umiejętności

2XSM2_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o

zarządzaniu , w szczególności w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską (S2A_U01, KA7_UW1)

2XSM2_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz

potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie tematyki , z której przygotowuje pracę magisterską

(S2A_U02, KA7_UW2

2XSM2_UW3 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na temat

przyczyny i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać proste hipotezy badawcze , w zakresie tematyki , z której

przygotowuje pracę magisterską i je weryfikować S2A_U02, KA7_UW3

2XSM2_UW4 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz

poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy S2A_U06, KA7_UW5

2XSM2_UW5 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i

samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów omawianych w pracy magisterskiej (S2A_U07, KA7_UW6)

2XSM2_U01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w trakcie pisania pracy magisterskiej (S2A_K01,

KA7_U02)

2XSM2_UU1 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności związane z realizowaną pracą

magisterską (S2A_K06, KA7_UU1)

Kompetencje:

2XSM2_UK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z tematyki , z której przygotowuje pracę, rozumie potrzebę ciągłego

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych, zarządczych i społecznych

zachodzących w świecie; S2A_K01, KA7_UK1

Sposób weryfikacji efektów: uczestnictwo w dyskusji na wskazanym obszarem, konkretnym zagadnieniem omawianym w pracy

magisterskiej, przygotowanie takich elementów pracy jak : skrócony opis analizowanego problemu, plan pracy, przygotowanie

poszczególnych rozdziałów pracy i całości pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie konwersatorium w trybie stacjonarnym i zdalnym,

Prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań dotyczących tematyki pracy oraz związanych z zakresem badań w jednostce

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Marek Kruk
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.