Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PSM3
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 3
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

tudent powinien posiadać:


- umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegóławiania wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

Skrócony opis:

Na zajęciach doskonalone będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Ukończone zostanie pisanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne; Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Rok II drugi stopień/ sem 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne - 18 godzin

Studiowanie literatury, pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań - 280 godzin

Udział w konsultacjach dodatkowych - 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta 300 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 - liczba godzin; 0,8 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

PSM3_WG01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_WG1)

PSM3_WG02 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki analizowanej w pracy magisterskiej (KA7_WG6)

PSM3_WG03 - ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych pisania pracy magisterskiej (KA7_WG7)

PSM3_WK01 - zna i rozumie pojęcie i zasady ochrony praw autorskich oraz konieczność prawidłowej ich ochrony (KA7_WK1)

PSM3_UW01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie analizowanej w pracy magisterskiej problematyki (KA7_UW1)

PSM3_UW02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dotyczącą problematyki analizowanej w pracy magisterskiej, do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z tą problematyką związanych, formułować własne opinie na ten temat i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie (KA7_UW2)

PSM3_UW03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych dotyczących analizowanej w pracy magisterskiej problematyki, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (KA7_UW3)

PSM3_UW04 - potrafi wykorzystać, w ramach pisanej pracy magisterskiej, zdobytą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, poddać ją krytycznej analizie i ocenić jej skuteczność w praktyce (KA7_UW5)

PSM3_UW05 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UW6)

PSM3_UW06 - potrafi analizować zjawiska społeczne dotyczące problematyki pisanej pracy magisterskiej i oceniać je w pogłębionym stopniu, przy zastosowaniu metod z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA7_UW7)

PSM3_UK01 - posiada pogłębiona umiejętność przygotowywania prac pisemnych z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UK1)

PSM3_UO01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w ramach pisania pracy magisterskiej (KA7_UO2)

PSM3_UU01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1)

PSM3_KK01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się w tym zakresie, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA7_KK1)

PSM3_KR01 - ma rozszerzoną umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania związanych z tematem pracy magisterskiej (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia części trzeciej seminarium magisterskiego jest zaakceptowanie przez promotora całej pracy, (po wstawieniu przez studenta pracy do APD i weryfikacji pracy programem antyplagiatowym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Marek Kruk
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach doskonalone będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Ukończone zostanie pisanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne; Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Rok II drugi stopień/ sem 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 12

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne - 18 godzin

Studiowanie literatury, pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań - 280 godzin

Udział w konsultacjach dodatkowych - 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta 300 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 - liczba godzin; 0,8 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)