Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening asertywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PTAS
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening asertywności
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dotarcie do ewentualnych przyczyn powodujących podejmowanie zachowań nieasertywnych (uległych, manipulujących, agresywnych) i podjęcie osobistych działań zmierzających do zamiany ich na zachowania asertywne.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Moduł specjalnościowy

Zarządzanie

Rok 2, semestr IV

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

18 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 18 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alberti R., Emmons M. (2007). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: GWP.

Król-Fijewska M., Fijewski P. (2000). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.

Król-Fijewska M. (2013). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: WAB.

Król-Fijewska M. (2014). Pułapki asertywności. W: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. J. Augustyn. Kraków: WAM, 81-85.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Hare B. (1997). Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji. Łódź: RAVI.

Hartley M. (2007). Asertywność – sztuka umiejętnej stanowczości. Łódź: Wydawnictwo JK.

Lindenfield G. (1995). Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. Łódź: RAVI.

Wills-Brandon C. (1994). Jak mówić nie i budować udane związki. Gdańsk: ATEXT.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania (S2A_W05)

W zakresie umiejętności: student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (S2A_U01)

W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy (S2A_K02). Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (S2A_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru. 15 pytań z treści ćwiczeń i literatury. Ocena pozytywna po uzyskaniu min. 8 pozytywnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)