Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2XZWP Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat istoty i zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pojęć związanych z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem, a także na temat czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr: II rok/ III semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 18 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w ćwiczeniach: 18 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 29 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 22 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 24 godz., 0,96 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godz., 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu., Warszawa 2015.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.

4. M. Bojańczyk, Enterprise valuation and value based management in conditions of instability, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2XZWP_W01: ma rozszerzoną wiedzę w zakresie kategorii i prawidłowości związanych z wartością przedsiębiorstwa KA7_WG1

• 2XZWP_W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_WG6

Umiejętności:

• 2XZWP_U01: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz potrafi formułować własne opinie na temat doboru metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_UW2

• 2XZWP_U02: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa KA7_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach.

Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.