Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej w skali mikroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi

podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali

mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny; Grupa zajęć_3 Przedmioty ogólnoekonomiczne

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej, dyskusja.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 5h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 18h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

5. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - KA6_WK1

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu - KA6_UW5

1MIK_U04 - Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z mikroekonomii - KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny (test – 100%) w sesji zimowej;

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywność na zajęciach (16,5%), kolokwia pisemne (67%), rozwiązywanie praktycznych przykładów (pisemna praca) (16,5%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom, Izabela Sarosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, ich mechanizm funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, moduł 3

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 10h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, mechanizm ich funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, Grupa zajęć_3

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 5h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 18h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

5. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.