Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1PIZ Kod Erasmus / ISCED: 11.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, Ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, kolokwium, rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin

- realizacja zadań projektowych 15 godzin

- studiowanie literatury 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 49, ECTS 1,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

4. Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 4. Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PIZ_W01 Student zna podstawowe narzędzia pakietu MS Office do przetwarzania informacji na potrzeby przebiegu zjawisk gospodarczych. Student ma wiedzę dotyczącą klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności organizacji. KA6_WK7

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 Potrafi przy pomocy odpowiednich narzędzi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne na zadany temat umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania KA6_UK1

1PIZ_U02 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym, m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania KA6_UK2

1PIZ _U03 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w różnych dziedzinach gospodarki zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: test w formie stacjonarnej (zalicza 51% ogólnej liczby punktów)

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej (praca w grupach), kolokwium, rozwiązywanie zadań. (zalicza 51% ogólnej liczby punktów)

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, Ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań, praca projektowa

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin

- realizacja zadań projektowych 15 godzin

- studiowanie literatury 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 49, ECTS 1,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

4. Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 4. Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, Ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, kolokwium, rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 35 godzin

- realizacja zadań projektowych 15 godzin

- studiowanie literatury 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 49, ECTS 1,96

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

4. Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 4. Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.