Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2AEK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasobów i źródeł ich finansowania, powiązań pomiędzy procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: sporządzić uproszczony bilans i rachunek zysków i strat oraz umieć rozpoznać źródła powstawania przychodów i kosztów.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat) i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_4 przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki społeczne,

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz,

ćwiczenia 45 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i rozwiązywaniem zadań, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie jego trwania,

- ćwiczenia: metody angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godz.

Przygotowanie się do wykładów 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 45 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 50 godz.

Udział w konsultacjach 8 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godz.

egzamin 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 70; punkty ECTS 2,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013.

Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Literatura uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wykorzystane w analizie ekonomicznej, oraz rozumie zależności zachodzące pomiędzy kategoriami pozwalającymi na przeprowadzenie oceny sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowanych decyzji KA6_WK6

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi :

-prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1).

- pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów, zjawisk i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA6_UW2).

- prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5).

- pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1).

- samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (60%) , oceny prac grupowych i/lub indywidualnych złożonych w formie papierowej lub na platformie wskazanej przez Rektora (35%) oraz aktywności na zajęciach (5%).

Wykład: egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.