Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Merchandising

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SMER Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Merchandising
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie marketingu

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z podłożem, zasadami i technikami merchandisingu. Dokładnie zaprezentowane będą działania w zakresie merchandisingu w przedsiębiorstwach handlowych reprezentujących różne kategorie produktowe. W sposób szczegółowy przedstawione zostaną techniki wizualizacji, organizacji i zagospodarowania hali sprzedażowej oraz metody odpowiedniej prezentacji produktów w ramach poszczególnych działów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Moduł: M_6

Rok studiów: 3, Semestr: 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykład

15 godzin ćwiczenia

Wymagania wstępne: Podstawy marketingu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

- projekty grupowe studentów

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 7 godz.

- studiowanie literatury - 4 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 7 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 15; punkty ECTS 0,60

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 9; punkty ECTS 0,36

Literatura:

1. Borusiak B., Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2009.

2. Binsztok A., Zuzański T.,Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Onepress, Gliwice 2016.

3. Witek L., Merchandising w Małych i Dużych Firmach Handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Morgan T., Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.

2. Diamond J., Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej.

One Press, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZS1-3SMER_W01 Student ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji handlowych oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1

ZS1-3SMER_W02 Posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami handlowymi w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej KA6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

ZS1-3SMER_U01 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej w handlu i usługach KA6_UW3

ZS1-3SMER_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania KA6_UW4

ZS1-3SMER_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu KA6_UW5

KOMPETENCJE

ZS1-3SMER_K02 Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA6_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny formie zdalnej

Kryteria oceny:

50-60 pkt dst

61-70 pkt dst +

71-80 pkt db

81-90 pkt db +

91-100 pkt bdb

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac indywidualnych, grupowych i aktywności.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.