Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SSOP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć specyfikę podstawowych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie oraz powinni znać elementy otoczenia przedsiębiorstwa. Powinni także znać specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych.

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Handlowych jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o społecznej odpowiedzialności, dającej podstawy do podejmowania decyzji prospołecznych w ramach prowadzonej działalności handlowej. Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw handlowych. Prezentuje możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Pokazuje też korzyści, jakie przedsiębiorstwa handlowe mogą czerpać z bycia firmą społecznie odpowiedzialną

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł_8 Obszary działalności przedsiębiorstw handlowych

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk ekonomicznych/nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok III semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu +15 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny, wykład w formie zdalnej, ćwiczenia: analiza studiów przypadków, testów, dyskusja w grupie, referaty/prezentacje studentów,

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 12 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz. 1,24 ECTS

o charakterze praktycznym: 2 godz. 0,08 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. UwB, Białystok 2009;

2. J.Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Rudnicka, CSR- doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

2. Corporate social and human rights responsibilities: global legal and management perspectives, ed. k.Buhmann, L.Roseberry, M.Morsing, Houndmills New York : Palgrave Macmillan, 2011.

Efekty uczenia się:

3SSOP_W01 Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami handlowymi oraz między przedsiębiorstwami handlowymi a innymi podmiotami (Z1_W04)

3SSOP_W02 Ma wiedzę na temat więzi, łączących przedsiębiorstwo z jego interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz o roszczeniach interesariuszy w stosunku do przedsiębiorstwa (Z1_W05)

3SSOP_W03 Ma wiedzę o normach, zasadach i instrumentach społecznej odpowiedzialności (Z1_W08)

3SSOP _U01 Potrafi interpretować zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie i w otoczeniu, związane ze społeczną odpowiedzialnością (Z1_U06)

3SSOP _U02 Potrafi przygotować prace pisemne oraz prezentacje multimedialne z zakresu społecznej odpowiedzialności (Z1_U07)

3SSOP_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (Z1_K02)

3SSOP _K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności (Z1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów. Aby przystąpić do egzaminu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.