Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XEKP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym relacji z otoczeniem.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk ekonomicznych, zarządzanie

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 15h; ćwiczenia, 30h

Metody dydaktyczne:

– wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

– ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów; praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15h

– udział w ćwiczeniach – 30h

– przygotowanie do ćwiczeń – 15h

– przygotowanie projektu – 15h

– udział w konsultacjach – 3h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 20h

– egzamin – 2h

RAZEM: 100h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50h – 2,5pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 50h – 2,5pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EKP_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw; Z1_W03

3EKP_W02 Student ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury przedsiębiorstwa i rządzących nimi prawidłowościach oraz źródle, zmianach i sposobach jego działania; Z1_W08

3EKP_W03 Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz procesach zmian zachodzących w jego strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian; Z1_W09

UMIEJĘTNOŚCI

3EKP_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk, w tym gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw; Z1_U01

3EKP_U02 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu; Z1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EKP_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu; Z1_K01

3EKP_K02 Student potrafi pracować w grupie analizując studia przypadków z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw; Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na postawie wyników prac projektowych i kolokwium.

Wykład – końcowy egzamin pisemny na ocenę, do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk ekonomicznych, zarządzanie

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 15h; ćwiczenia, 30h

Metody dydaktyczne:

– wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

– ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów; praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15h

– udział w ćwiczeniach – 30h

– przygotowanie do ćwiczeń – 15h

– przygotowanie projektu – 15h

– udział w konsultacjach – 3h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 20h

– egzamin – 2h

RAZEM: 100h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50h – 2,5pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 50h – 2,5pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk ekonomicznych, zarządzanie

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 15h; ćwiczenia, 30h

Metody dydaktyczne:

– wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

– ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów; praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15h

– udział w ćwiczeniach – 30h

– przygotowanie do ćwiczeń – 15h

– przygotowanie projektu – 15h

– udział w konsultacjach – 3h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 20h

– egzamin – 2h

RAZEM: 100h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50h – 2,5pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 50h – 2,5pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.