Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XZAP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem, o podstawowych funkcjach zarządzania organizacją oraz o zarządzaniu jakością

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o procesach zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Kurs przedstawia charakterystykę procesów zarządzania produkcją we współczesnych organizacjach. Koncentruje się w szczególności na następujących grupach zagadnień: organizacyjny i techniczny potencjał produkcji, organizacja procesu produkcyjnego, przygotowanie nowej produkcji oraz nowoczesne koncepcje i metody organizacji i zarządzania produkcją.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M8 - Współczesne obszary zarządzania

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr III rok/ piąty semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny, wykład w formie zdalnej, ćwiczenia: analiza studiów przypadków, rozwiązywanie zadań, zadania grupowe,

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

Konsultacje –4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 35 godz.

Udział w egzaminie –1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.- 2,0 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz. - 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa 2014.

2.I.Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

3.A.Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001,

4.D. Waters, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.

5. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. B.Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2.E.Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2009.

3. R.Chase, N.Aquilano, R.Jacobs, Production and operations management: manufacturing and services, Boston, MA [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, 1998.

Efekty uczenia się:

3XZAP_W01 ma wiedzę na temat wykorzystania zasobów ludzkich w procesie produkcji i ich wpływu na wydajność przedsiębiorstwa (Z1_W05)

3XZAP_W02 posiada wiedzę o zasadach organizowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie (Z1_W09)

3XZAP_W03 posiada wiedzę o przebiegu procesu produkcyjnego i podstawowych problemach w ramach każdego etapu tego procesu (Z1_W09)

3XZAP_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie (Z1_U05)

3XZAP_U02 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska

występujące w procesie produkcji (Z1_U06)

3XZAP_U03 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu zarządzania produkcją, samodzielnie dobierając materiały i rozwiązując konkretne problemy (Z1_U07)

3XZAP_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (Z1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Aby uzyskać ocenę dostateczną należy zdobyć 51% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykład w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykład w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.