Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1ANGL1 Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2/C1

Skrócony opis:

Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczegółowym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową w zakresie zarządzania.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Finanse, biznes.

Rok studiów/semestr I rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 30 godz.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 15x2h = 30h

Przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

Dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

Realizacja zadań projektowych: prezentacja 5x2h = 10h

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia 4h + 2h = 6h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h, 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 85 godzin odpowiada: 2 ECTS

Literatura:

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'Collectors weekly

www.ted.com

www.linguahouse.com

Arte. tv - europejska telewizja społeczna, kulturowa, ekonomiczna

Efekty uczenia się:

Student: Zdobywa wiedzę językową obejmującą terminologię właściwą dla zarządzania K_W13

Potrafi pisemnie streścić w obcym języku wybrane zagadnienia z zarządzania K_U02, K_K05

Potrafi omówić w języku obcym artykuły naukowe i popularnonaukowe związane ze swoją specjalizacją K_W13, K_K06

Potrafi tłumaczyć teksty o tematyce związanej ze swoją specjalnością na język ojczysty K_W13

Potrafi prowadzić w obcym języku dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania K_W13, K_K03.

Weryfikacja: testy jednostkowe, aktywność na zajęciach (streszczenie artykułu), prezentacje

Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali/zdalnie.

Zaliczenie każdego semestru na minimum 51%.

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność na teście/kolokwium jest jedynie usprawiedliwiona po okazaniu zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku nieobecność na teście równa się 0%. Zwolnienie lekarskie należy okazać najpóźniej tydzień po chorobie.

Student jest oceniany na podstawie obecność na zajęciach, przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na 51% testów i kartkówek, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w parach). Semestr kończy się oceną.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Nalewajko
Prowadzący grup: Paulina Nalewajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.