Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1GOZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, jakie wyzwania przedsiębiorstwom stawia polityka w tym zakresie i jakie działania mogą podejmować przedsiębiorstwa w celu realizacji zasad GOZ.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, specjalnościowy

Rok studiów 1, semestr 2

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 1,5 ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 30 godzin

- udział w konsultacjach 3 godzin

- udział w pisemnym zaliczeniu wiedzy z wykładu - 1 godzina

Pozostałe:

- studiowanie literatury - 8 godzin

- przygotowanie do zajęć - 8 godzin

- przygotowanie projektu zaliczeniowego z ćwiczeń - 16 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z wykładu - 9 godzin

Literatura:

J.Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2019 https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/GOZ-ca%C5%82osc.pdf

R.Maruszkin (red.) i in. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021 https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/EBOOK-JM-3.pdf

Efekty uczenia się:

Student:

GOZ_W01. Rozumie istotę , zakres i znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego

we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia (KP6_WG1)

GOZ_W02. Ma wiedzę dotyczącą kierunków polityki oraz regulacji prawnych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, w tym gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy (KP6_WG6)

Umiejętności: Student:

GOZ_U01. Wykorzystuje posiadaną wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (KP6_UW1)

GOZ_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące zagadnień GOZ, uczestniczy w dyskusji na tematy z tym związane przedstawiając różne opinie i stanowiska, wykazując umiejętność weryfikacji odbieranych treści (KP6_UK1)

GOZ_U03. Potrafi planować i organizować pracę własną i w zespole, nad zagadnieniami z zakresu GOZ, w tym przygotować projekty, prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu (KP6_UO1)

GOZ_U04. Potrafi, współpracując z innymi i posługując się odpowiednimi przepisami i normami, rozwiązywać problemy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, w ramach projektów i prac zespołowych (KP6_UO2)

Kompetencje społeczne:

LEKO_K01. Wykazuje krytyczne podejście do wiedzy i odbieranych treści, mając świadomość dynamiki procesów społeczno-gospodarczych (KP6_KK1)

LEKO_K02. Docenia rolę wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia; korzysta z wiedzy eksperckiej (KP6_KK2)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)