Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1PSM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne;

Dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok I/ sem 2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin

Studiowanie literatury 16 godzin

Udział w konsultacjach 4 godziny

Pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 - liczba godzin; 1,36 - pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 22 - liczba godzin; 0,88 - pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2PSM2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską (Z2_W01)

2PSM2_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w

celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_W06; Z2_W07)

2PSM2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z2_W10)

Umiejętności:

2PSM2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie

metody i narzędzia (Z2_U02, Z2_U08, Z2_U09)

2PSM2_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_U01, Z2_U03, Z2_U05,

Z2_U06, Z2_U07)

Kompetencje:

2PSM2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiazywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą

magisterską (Z2_K03, Z2_K06)

2PSM2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z2_K01, Z2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Ogólne warunki zaliczenia seminarium cz. 1:

złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne;

Dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok I/ sem 2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin

Studiowanie literatury 16 godzin

Udział w konsultacjach 4 godziny

Pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 - liczba godzin; 1,36 - pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 22 - liczba godzin; 0,88 - pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Uwagi:

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w roku ak. 2020/21 będą odbywać się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne;

Dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok I/ sem 2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin

Studiowanie literatury 16 godzin

Udział w konsultacjach 4 godziny

Pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 - liczba godzin; 1,36 - pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 22 - liczba godzin; 0,88 - pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Uwagi:

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w roku ak. 2020/21 będą odbywać się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.