Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2PPSP
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie uwarunkowań podstawowych mechanizmów życia społecznego, poznanie procesu kształtowania postaw społecznych i ich wpływ na tworzenie relacji międzyludzkich oraz mechanizmów wpływu grupy społecznej na jednostkę i jednostki na grupę społeczną.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Moduł: Przedmioty specjalnościowe - Psychologia w Zarządzaniu

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, psychologia

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 2rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu

15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacja, dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godzin

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w konsultacjach: 8 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 17 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela -

38 - 1,52 pkt. ECTS

praca własna studenta - 37- 1,48 pkt. ECTS

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2019) Psychologia Społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Ewa Kuryłowicz projektowanie Uniwersalne, Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, centrum badawczo rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996

Maciej Błaszak, Łukasz Przybylski Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Projektowanie uniwersalne - www.universaldesign.com

Efekty uczenia się:

2PPSP_KA7_WG4 - ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych, także funkcjonujących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania.

2PPSP_KA7_WG5 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych. Zna reguły i mechanizmy dotyczące zasad ich funkcjonowania. Ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych problemów społecznych oraz analizowania motywów ludzkich zachowań, w tym także swoich.

2PPSP_KA7_WG7 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

2PPSP_KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (zgodnie z par. 23 Regulaminu studiów UwB).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)