Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przywództwo w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XPWB
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo w biznesie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu przywództwo w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją roli lidera w przedsiębiorstwie. Studenci poznają podstawowe teorie oraz style przywództwa, a także podstawowe kompetencje zarówno intra- jak i interpersonalne. Zajęcia pozwalają na uświadomienie przez słuchaczy poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu przewodzenia innym oraz określenie obszarów wymagających dalszego rozwoju. Ponadto rozumieją znaczenie inspirowania innych do uczenia się i rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, studia przypadków, dyskusja problemowa

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt multimedialny, realizacja zadań na ćwiczeniach

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15

- studia literaturowe 20

- przygotowanie projektu końcowego 10

- udział w ćwiczeniach 15

- przygotowanie do ćwiczeń 10

- udział w konsultacjach 8

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 38 punkty ECTS 1,52

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 25 punkty ECTS 1

Literatura:

1.R.Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

2.J.M.Kouzes, B.Z.Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3.A.Havard, Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk 2011

4.A.Drzewiecki, D.Chełmiński, E.Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna Wolters Kliwer, Warszawa 2011

5.M.Goldsmith, C.L.Greenberg, A.Robertson, M.Hu-Chan, Globalni liderzy - kolejna generacja, MT Biznes, Warszawa 2007

6. R.E.Boyatzis, A.McKee, Przywództwo bez władzy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

XPWB_W01 ma wiedzę na temat różnych więzi społecznych istniejących w ramach organizacji (opartych o przywództwo) oraz o występujących między nimi prawidłowościach KA7_WG4

XPWB_W02 ma rozszerzoną wiedzę o liderze, jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych w przedsiębiorstwie KA7_WG5

UMIEJĘTNOŚCI

XPWB_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie przywództwa KA7_UW1

XPWB_U02 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu przywództwa KA7_UK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, projekt multimedialny

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanego projektu multimedialnego i zadań indywidualnych i grupowych wykonywanych na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)