Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XRFI Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem cyklu wykładów z przedmiotu Rynki finansowe jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania współczesnych rynków finansowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia ogólną charakterystykę i klasyfikację rynków finansowych. Studenci poznają rynek finansowy: jego strukturę, uczestników, instrumenty oraz możliwości inwestowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł-4, przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów II-gi/semestr 4-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład - 30 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu

Punkty ECTS- 3

Bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach 30

Studia literaturowe 22

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20

Udział w konsultacjach 2

Zaliczenie końcowe 1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 33 Punkty ECTS 1,32

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 10 Punkty ECTS 0,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.

2. Banaszczak-Soroka U.(red.), Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

3. Dziawgo D., Rynek finansowy- istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

4. Pyka I, Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010

5. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Czekaj J. (red.), Rynki , instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Efekty uczenia się:

2XRFI_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między współczesnymi rynkami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej KA7_WG3

2RFI_W02 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących funkcjonowanie rynków finansowych i rządzących nimi prawidłowościach KA7_WG7

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie w formie testu z pytaniami zamkniętymi,

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.