Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XRFI
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem cyklu wykładów z przedmiotu Rynki finansowe jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania współczesnych rynków finansowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia ogólną charakterystykę i klasyfikację rynków finansowych. Studenci poznają rynek finansowy: jego strukturę, uczestników, instrumenty oraz możliwości inwestowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł-4, przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów II-gi/semestr 4-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład - 30 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu

Punkty ECTS- 3

Bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach 30

Studia literaturowe 20

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 18

Udział w konsultacjach 6

Zaliczenie końcowe 1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 37 Punkty ECTS 1,48

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.

2. Banaszczak-Soroka U.(red.),, Rynek papierów wartościowych : inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, Wydawnictwo C.H. Beck

Warszawa 2016.

3. Banaszczak-Soroka U.(red.), Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

4. Dziawgo D., Rynek finansowy- istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

5. Pyka I, Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010

6. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Czekaj J. (red.), Rynki , instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Efekty uczenia się:

2XRFI_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między współczesnymi rynkami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej KA7_WG3

2XRFI_W02 - pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących funkcjonowanie rynków finansowych i rządzących nimi prawidłowościach KA7_WG7

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test z pytaniami zamkniętymi - 100%).

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z testu.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)