Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie transferem technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XZTC
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie transferem technologii
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:


-przedstawienie zakresu przedmiotu innowacja i transferu technologii w poszczególnych gospodarkach,

-zapoznanie studenta z pojęciem innowacja i aktualnymi czynnikami warunkującymi innowacje,

-przedstawienie zakresu zarządzania transferem technologii i jej znaczenia.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu przedmiotu innowacja i transferu technologii w poszczególnych gospodarkach,

-zapoznanie studenta z pojęciem innowacja i aktualnymi czynnikami warunkującymi innowacje,

-przedstawienie zakresu zarządzania transferem technologii i jej znaczenia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV przedmioty specjalnościowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dyscyplina: zarządzanie,

Rok studiów/semestr:II rok, IV semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin,

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

studia literaturowe: 16 godzin,

udział w konsultacjach: 2 godzin

przygotowanie do egzaminu 25

egzamin 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, red. Wiśniewska J., Świadek A., Wydaw. Naukowe IVG, Szczecin 2015

2. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

3. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

4. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi,DIFIN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

2XZTC_W01 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach

zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesie transferu technologii w skali krajowej i

międzynarodowej Z2_W03-egzamin

Umiejętności

2XZTC_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk

dotyczących innowacji i transferu technologi, odpowiednim zarządzaniu tymi procesami oraz potrafi formułować własne opinie Z2_U02-egzamin

Kompetencje

2XZTC_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i

doskonalić nabytą wiedzę Z2_K06-egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

studia literaturowe: 16 godzin,

udział w konsultacjach: 2 godzin

przygotowanie do zaliczenia 25

Na zaliczenie student przygotowuje projekt na temat transferu technologii (część teoretyczna, praktyczna)

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 34, punkty ECTS 1,36

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 43, punkty ECTS 1,72

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)