Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-1LAC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński cz.1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Język łaciński 1-2 - treści kształcenia z zakresu języka antycznego, stanowiące część kształcenia dotyczące historii starożytnej.

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską

Cele przedmiotu:

- wykształcenie u studenta umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych w oparciu o słowniki łacińsko-polskie.

- opanowanie podstawowego zasobu słownictwa niezbędnego przy wszelkiego rodzaju pracach translatorskich.

- poznanie sentencji, przysłów, zwrotów i skrótów łacińskich funkcjonujących w dzisiejszym świecie.

- wykształcenie umiejętności poprawnego czytania i akcentowania słów i wyrażeń łacińskich

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1 - przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: historia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: I rok , semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Łączna liczba godzin z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia; zajęcia zdalne synchroniczne w przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące w tym: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, w razie potrzeby zajęcia zdalne synchroniczne): 35h (1,4 pkt. ECTS)

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, kolokwia śródsemestralne,, zaliczenia) : 15 h (0,6 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i flologicznych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 200

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Białystok 2007

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko –polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005

- J. Sondel , Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko - łaciński, Warszawa 1994

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacinskiego, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje KP6_ WG8

– struktury gramatyczne i słownictwo umożliwiające rozumienie tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie KP6_WG8

– sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz ich kontekst KP6_WG8

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

– rozpoznać formy morfologiczne i charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe oraz dokonać transformacji gramatycznych KP6_UW3

– dokonać samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddając w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu KP6_UW3

– wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu KP6_UW5

– wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki oraz wyjaśnić etymologię wyrazów w językach nowożytnych, opierając się na leksyce łacińskiej KP6_UW8

–w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie KP6_UW8

- pracować w zespole pełniąc różne role KP6_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju KP6_KK1

– docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i Polski KP6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę po semestrze I

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej lub za pomocą USOSmaila)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)