Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS2-1JAN1
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Treści kształcenia z zakresu języka obcego, umożliwiające komunikowanie się na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą stosunków międzynarodowych) z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I ( semestr I )

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą kontynuację lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 40 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz., co odpowiada 1,6 pkt ECTS.

Literatura:

Portale internetowe:

https://www.onestopenglish.com/,

https://www.linguahouse.com/

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.theguardian.com/europe

Literatura przewodnia:

The globalization of world politics, an introduction to international relations, J.Baylis, S.Smith, P.Owens, OUP 7th edition, 2017

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2018

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2016

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2017

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press,

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KP6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KP6_UW4),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KP6_UK2);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KP6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KP6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą stosunków międzynarodowych) z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I ( semestr I )

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą kontynuację lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 40 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz., co odpowiada 1,6 pkt ECTS.

Literatura:

Portale internetowe:

https://www.onestopenglish.com/,

https://www.linguahouse.com/

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.theguardian.com/europe

Literatura przewodnia:

The globalization of world politics, an introduction to international relations, J.Baylis, S.Smith, P.Owens, OUP 7th edition, 2017

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2018

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2016

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2017

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)