Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS2-1JRO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski I
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Język rosyjski I

Jednostka - Wydział Stosunków Międzynarodowych

Kierunek - Stosunki Międzynarodowe

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 490-MS2-1JRO1

Moduł zajęć językowych. MK_5.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczenia: 41 godz.; udział w konsultacjach: 4 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 1,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 41 h = 1,6 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KP7_UK1: Potrafi sprawnie komunikować się w obszarach tematycznych związanych z kierunkiem studiów w języku obcym na poziomie B2+.

KP7_UO2: Potrafi planować rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi ustnych, prac pisemnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)