Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-1AM1-23
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 1
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiada podstawową wiedzę z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Zbiory liczbowe. Relacje, funkcje elementarne zmiennej rzeczywistej i ich własności. Zasada indukcji matematycznej. Ciągi liczbowe. Szeregi liczbowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Przedmioty wprowadzające: brak

Wykład: 15 godz.

Ćwiczenia: 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- ćwiczenia 5 godz.

Zapoznanie z literaturą: 5 godz.

Prace domowe: 2 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Czas trwania egzaminu: 4 godz.

Udział w konsultacjach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 godz., 2,1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 42 godz., 1,9 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

K. Kuratowski ,,Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmienne'' PWN, Warszawa 2021.

W. Krysicki, L. Włodarski ,, Analiza matematyczna w zadaniach'' część I, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

G.M. Fichtenholz ,,Rachunek różniczkowy i całkowy'' tom 1, PWN, Warszawa 2005.

W. Rudin ,,Podstawy analizy matematycznej'' PWN, Warszawa 2000.

R. Rudnicki ,,Wykłady z analizy matematyczne'' PWN, Warszawa 2006.

A. Himonas, A.Howard - Calculus: ideas and applications, New York : John Wiley & Sons, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę w zakresu zbiorów, liczb rzeczywistych, funkcji jednej zmiennej, ciągów i szeregów liczbowych. KP6_WG1

2. Zna podstawowe twierdzenia z zakresu ciągów i szeregów liczb rzeczywistych. KP6_WG1

Umiejętności

1. Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice ciągów oraz zbadać zbieżność szeregów. KP6_UW2

2. Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji zależności dotyczących funkcji elementarnych oraz potrafi stosować rozumowanie dedukcyjne. KP6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Ewa Schmeidel, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)