Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3SPHA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej regulacji prawa handlowego, spółek, prawa firmowego, umów w obrocie handlowym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł: 2 przedmiot podstawowy

Rok studiów/semestr studia III rok / VI semestr studiów

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 18 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 18 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 16 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 24 godziny – 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, J. Gospodarek, 2019

Umowy w obrocie gospodarczym, A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2019

Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje, M. Stec, T. Mróz (red.), Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

Polish commercial law : an introduction / Robert Lewandowski, 2007.

Efekty uczenia się:

3SPHA_W01 Student ma zawansowaną wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze działalności spółek prawa handlowego oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat relacji prawnych występujących w ramach działalności spółek prawa handlowego na rynku KA6_WG1

3SPHA_W02 Student ma zawansowaną wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury spółek prawa handlowego i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA6_WG2

3SPHA_W03 Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat typów systemów (ustrojów) gospodarczych KA6_WK2

3SPHA_W04 Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku spółek jako struktur społecznych i gospodarczych i zasad ich funkcjonowania KA6_WK5

3SPHA_K01Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie oraz zmiany w przepisach regulujących działalność spółek prawa handlowego KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej regulacji prawa handlowego, spółek, prawa firmowego, umów w obrocie handlowym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł: 2 przedmiot podstawowy

Rok studiów/semestr studia III rok / VI semestr studiów

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 18 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 18 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 16 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 24 godziny – 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, J. Gospodarek, 2019

Umowy w obrocie gospodarczym, A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2019

Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje, M. Stec, T. Mróz (red.), Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

Polish commercial law : an introduction / Robert Lewandowski, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)