Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3SSD2
Kod Erasmus / ISCED: 14.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III/ semestr VI.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone seminarium cz. 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

- seminarium 18 godz.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia w formie konwersatorium, prezentacja przygotowywanych rozdziałów, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 6 pkt.

- seminarium: 18h

- przygotowanie do zajęć: 28h

- studiowanie literatury: 30h

- udział w konsultacjach: 4h

- przygotowanie tekstu naukowego: 70h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 150h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22h, - 0,9 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 20081. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

4. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

3SSD2_W01 - Studenta posiada zaawansowaną wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką (KA6_WG2)

3SSD2_W02 - Student na podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK1, KA6_WK6)

3SSD2_W02 - Student zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK6)

3SSD2_W03 - Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie podstawowe prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9)

3SSD2_U01 – Student jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką (KA6_UW2)

3SSD2_U02 – Student potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej (KA6_UW5)

3SSD2_U02 – Student posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych (KA6_UK1)

3SSD2_U02 – Student potrafi określić priorytety służące skutecznej realizacji zadań związanych z pisaniem pracy licencjackiej (KA6_U02)

3SSD2_U02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (KA6_UU1)

3SSD2_K01 (Student ma świadomość ustawicznego uczenia się i zdobywania nowej wiedzy niezbędnej do napisania pracy licencjackiej (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora całej pracy dyplomowej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalna jedna nieobecność na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Marek Kruk, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)