Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing B2B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3XMBB
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing B2B
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej na rynku BtoB oraz na rynku usług, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwach działających w tym obszarze poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do ich specyfiki instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na klientów instytucjonalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Marketing i Badania marketingowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godz.; ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, studia przypadku, zadania grupowe, pisemne zaliczenie końcowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, pisemne zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 9 godz.

- studia literaturowe 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

- udział w konsultacjach 16 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 45 punkty ECTS 1,8

Literatura:

J. Skorupska, P. Truszkowski (red.) , B2B E-commerce: podręcznik menedżera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

A. Czubała [et al.], Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

M. D. Hutt, T. W. Speh, Business marketing management, South-Western/Cengage Learning, Mason 2010.

A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XMBB_W01 Student posiada wiedzę na temat roli więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych na rynku przemysłowym (KA6_WG1)

3XMMBB_W02 Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami na rynku przemysłowym (KA6_WK4)

UMIEJĘTNOŚCI

3XMBB_U01 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk gospodarczych na rynku przemysłowym (KA6_UW1)

3XMBB_U02 Potrafi pozyskiwać dane rynkowe niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów i podejmowania decyzji na rynku przemysłowym (KA6_UW2)

3XMBB_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów rynkowych (KA6_UW4)

3XMBB_U04 Potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu marketingowym w kontekście decyzji biznesowych (KA6_UW5)

3XMBB_U05 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu problemowi marketingowemu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych (KA6_UK2)

3XMBB_U06 Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role (KA6_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XMBB_K01 Wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości proponując innowacyjne rozwiązania w przypadku rynku przemysłowego (KA6_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen z zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu odpowiada skali określonej w par. 23 Regulaminu studiów UwB.

Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu/ćwiczeń wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)