Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie organizacjami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3XZOS
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonością relacji charakteryzujących organizacje sieciowe oraz zdobycie umiejętności

analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla tworzenia i rozwijania organizacji sieciowych. W ramach wykładów zostaną

przedstawione: typy i poziomy relacji kooperencyjnych, korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania organizacji sieciowej, teorie

wyjaśniające zachowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie organizacji sieciowych, czynniki determinujące powstawanie

organizacji sieciowych

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 18 h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Tematyka przedmiotu:

1. Pojęcie i cechy organizacji sieciowej

2. Organizacje sieciowe w koncepcjach teoretycznych

3. Typologia organizacji sieciowych i czynniki kształtujące organizacje sieciowe

4. Istota kooperencji oraz korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji w organizacjach sieciowych

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych

6. Współczesne formy współpracy sieciowej i mechanizmy zarządzania sieciami

7. Klaster jako przykład organizacji sieciowej i zarządzanie w klastrach

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi,

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 18 godz.

-studia literaturowe 12 godz.

-udział w konsultacjach 5 godz.

-przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 23, punkty ECTS 0,76

Literatura:

Literatura:

1) J. Kisielnicki, O. Sobolewska, Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki, Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2022

2) M. Citkowski, Managing relational competences of industrial cluster and the challenges of Industry 4.0 — theoretical approach,

Marketing i Rynek. - 2021, t. XXVIII, nr 12/2021, s. 3-16.

3) Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

4) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki

zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

5) B. Bartczak, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016

6) P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak, Paradygmaty w zarządzaniu biznesem w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

7) Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1) J. Child, D. Faulkner, S. Tallman, L. Hsieh, Cooperative strategy : managing alliances and networks, Oxford University Press, Oxford

2019

2) Łobejko S., Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH Warszawa 2012

3) B. Bojewska, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, SGH Warszawa 2015

4) Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska,

PWE, Warszawa 2009

5) https://www.youtube.com/watch?v=IwX9tC9xj-Y

6) https://www.youtube.com/watch?v=Wf4cNX2dHe4

7) https://www.youtube.com/watch?v=LHLTcBpjesg

Efekty uczenia się:

ZOS_W01- Student posiada podstawową wiedzę o występowaniu relacji kooperencyjnych i konkurencyjnych między organizacjami w skali

krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej (KA1_WG1) (egzamin pisemny - test wiedzy)

ZOS_W02-Student zna podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi w ramach organizacji sieciowej a innymi organizacjami

tworzącymi ich otoczenie (KA_WG2) (egzamin pisemny - test wiedzy)

ZOS_W03-Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji sieciowych oraz procesach zmian zachodzących w ich

strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg , skale i konsekwencje tych zmian (KA6_WK4) (egzamin pisemny - test

wiedzy/pytania otwarte)

ZOS_U01-Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych dla organizacji sieciowych (KA6_UW1)

(egzamin pisemny - pytania otwarte)

ZOS_K01- .Student świadomy jest potrzeby: (1) aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania organizacją sieciową, (2) ciągłego

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (KA6_KK1) (egzamin pisemny - pytania otwarte)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - Zaliczenie pisemne w formie testu i pytań otwartych uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie będzie zawierać pytania zamknięte (weryfikacja wiedzy) oraz pytania otwarte (weryfikacja umiejętności i kompetencji)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonością relacji charakteryzujących organizacje sieciowe oraz zdobycie umiejętności

analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla tworzenia i rozwijania organizacji sieciowych. W ramach wykładów zostaną

przedstawione: typy i poziomy relacji kooperencyjnych, korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania organizacji sieciowej, teorie

wyjaśniające zachowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie organizacji sieciowych, czynniki determinujące powstawanie

organizacji sieciowych

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 18 h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Tematyka przedmiotu:

1. Pojęcie i cechy organizacji sieciowej

2. Organizacje sieciowe w koncepcjach teoretycznych

3. Typologia organizacji sieciowych i czynniki kształtujące organizacje sieciowe

4. Istota kooperencji oraz korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji w organizacjach sieciowych

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych

6. Współczesne formy współpracy sieciowej i mechanizmy zarządzania sieciami

7. Klaster jako przykład organizacji sieciowej i zarządzanie w klastrach

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi,

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 18 godz.

-studia literaturowe 12 godz.

-udział w konsultacjach 5 godz.

-przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 23, punkty ECTS 0,76

Literatura:

Literatura:

1) J. Kisielnicki, O. Sobolewska, Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki, Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2022

2) M. Citkowski, Managing relational competences of industrial cluster and the challenges of Industry 4.0 — theoretical approach,

Marketing i Rynek. - 2021, t. XXVIII, nr 12/2021, s. 3-16.

3) Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

4) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki

zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

5) B. Bartczak, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016

6) P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak, Paradygmaty w zarządzaniu biznesem w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

7) Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1) J. Child, D. Faulkner, S. Tallman, L. Hsieh, Cooperative strategy : managing alliances and networks, Oxford University Press, Oxford

2019

2) Łobejko S., Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH Warszawa 2012

3) B. Bojewska, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, SGH Warszawa 2015

4) Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska,

PWE, Warszawa 2009

5) https://www.youtube.com/watch?v=IwX9tC9xj-Y

6) https://www.youtube.com/watch?v=Wf4cNX2dHe4

7) https://www.youtube.com/watch?v=LHLTcBpjesg

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)