Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3XZWI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu wiedzą w organizacjach. Studenci uczą się, jak identyfikować, zbierać, przechowywać, udostępniać i wykorzystywać wiedzę w celu poprawy efektywności organizacji i procesów biznesowych. Ważnym celem jest również kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie dostępnych informacji oraz rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole. Kolejnym celem jest zwiększenie świadomości studentów na temat znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji oraz kształtowanie postaw sprzyjających ciągłemu uczeniu się i innowacjom.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszegostopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Rok studiów /semestr: trzeci rok / szósty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

 • wykład - 9 godzin,
 • ćwiczenia - 9 godzin
Metoda dydaktyczna:
 • Wykład - prelekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujące studentów
 • Ćwiczenia - metoda projektowa
Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

 • udział w wykładach 9 godz.
 • udział w ćwiczeniach 9 godz.
 • przygotowanie do ćwiczeń 8 godz.
 • Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń: 25 godz.
 • przygotowanie do zaliczenia 16 godz.
 • konsultacje: 8 godz.
 • Razem 75 godzin w tym nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 26 godz. (1,04 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Wyd. Difin, Poznań 2014
 2. T. Graham, Knowledge Management: Progress, Trends and Challenges, Wyd. Nova, New York 2019 (darmowy dostęp do e-booka przez bazy biblioteczne on-line UwB)
 3. J. Trippner-Hrabi, Organizacja zespołów wiedzy: charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Efekty uczenia się:

Wykład:

 • ZW_W01 - ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i użytkowniku zasobów w organizacji (KA6_WK5)
 • ZW_W02 - posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania procesów zarządzania wiedzą w organizacji oraz oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg tych procesów (KA6_WK7)
 • ZW_U01 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (ZW_W01)
 • ZW_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się (KA6_KK1)
Ćwiczenia:
 • ZW_U02 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_UW3)
 • ZW_U03 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1)
 • ZW_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem wiedzą (KA6_UU)

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru:

 • weryfikacja efektów: ZW_W01, ZW_W02, ZW_U01, ZW_U03, ZW_K01
Realizacja projektów zespołowych
 • weryfikacja efektów: ZW_U02, ZW_U03, ZW_K02

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)