Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wynagrodzeniami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3XZWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wynagrodzeniami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą: funkcjonowania przedsiębiorstwa i znaczenia zasobów ludzkich w organizacji, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: zidentyfikować etapy procesu kadrowego, dokonać opisu czynności wykonywanych w ramach planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz wskazać rolę pracownika w ich realizacji. W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne , dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 9h

ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne:

- wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zachęcający studentów do dyskusji

- ćwiczenia: projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 21 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 18 godz.

Udział w egzaminie - 2 godz

Ćwiczenia - 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 60 godz.

Konsultacje -5 godz.

Studiowanie literatury - 12

Łączny nakład pracy studenta 100 godz

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 33 godz. ECTS 1,32 ;

Literatura:

1. V. Harnish, S. Ross, Scaling up wynagrodzenia: 5 zasad efektywnego wynagradzania pracowników (tłumaczenie A. Paziewska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

2. M. Armstrong, A. Cummis, Zarządzanie wynagrodzeniami, ABC a oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2015 .

3. S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

4. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

3XZWY_WG01 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA6_WG2 / test egzaminacyjny

3XZWY_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KA6_UU1 / projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu. Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu 51% maksymalnej liczby punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie projektów/ prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu/ przypadku ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne , dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 9h

ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne:

- wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zachęcający studentów do dyskusji

- ćwiczenia: projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 21 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 18 godz.

Udział w egzaminie - 2 godz

Ćwiczenia - 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 60 godz.

Konsultacje -5 godz.

Studiowanie literatury - 12

Łączny nakład pracy studenta 100 godz

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 33 godz. ECTS 1,32 ;

Literatura:

1. V. Harnish, S. Ross, Scaling up wynagrodzenia: 5 zasad efektywnego wynagradzania pracowników (tłumaczenie A. Paziewska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

2. M. Armstrong, A. Cummis, Zarządzanie wynagrodzeniami, ABC a oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2015 .

3. S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

4. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)