Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1PPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, planowania i realizacji działań przedsiębiorczych oraz społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą i przebiegiem procesu przedsiębiorczego, w tym z osobowościowymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami działań przedsiębiorczych. W ramach realizowanego kursu zostaną przedstawione różne formy przedsiębiorczości, kategorie szans/okazji biznesowych, charakterystyki i typologie przedsiębiorców, możliwości i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, kategorie ryzyka i niepewności, a także formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej, źródła finansowania oraz inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków źródeł sukcesów i niepowodzeń biznesowych wybranych przedsiębiorców, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15h; ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne:

– wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

– ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów; praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15h

– udział w ćwiczeniach – 15h

– udział w konsultacjach – 4h

– przygotowanie projektu – 25h

– studiowanie literatury – 49h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 15h

– egzamin – 2h

RAZEM: 125h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36h – 1,44 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

J. Pasieczny, B. Glinka, Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse realizacja rozwój, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

R. Majkut, Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości, CeDeWu, Warszawa 2021.

J. Moczydłowska, J. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wyd. Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007.

H. Nowak-Mizgalska, A. Szulczewska-Remi (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw: pomysły - wdrożenie – komercjalizacja – rozwój, Wyd. Uniwersytetu Ekonomiczego w Poznaniu, Poznań 2022.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PPR_W01 Student ma zaawansowaną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach przedsiębiorstwa oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych (KA6_WG1)

1PPR_W02 Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw (KA6_WK3)

1PPR_W03 Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o człowieku jako twórcy i pracowniku przedsiębiorstw i zasadach ich funkcjonowania (KA6_WK5)

1PPR_W04 Student w zaawansowanym stopniu zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (KA6_WK10)

UMIEJĘTNOŚCI

1PPR_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesu przedsiębiorczości w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1)

1PPR_U02 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu (KA6_UW5)

1PPR_U03 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii (KA6_UK2)

1PPR_U04 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA6_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1PPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę zmian otoczenia przedsiębiorstwa (KA6_KK1)

1PPR_K02 Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie podejmowanych problemów dotyczących przedsiębiorczości i analizy studiów przypadków przedsiębiorstw (KA6_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na postawie wyników kolokwium oraz prac projektowych i aktywności na zajęciach.

Wykład – końcowy egzamin pisemny na ocenę (pytania zamknięte i otwarte), do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)