Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2PPKO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia konsumenta
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii konsumenta. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w dziedzinie zarządzania oraz marketingu z uwzględnieniem psychologicznych podstaw podejmowania decyzji przez nabywców rynkowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesami postrzegania konsumenta, wpływem emocji, motywów , postaw na jego decyzja, a także procesem analizy zachowań nabywców w oparciu o podstawy psychologii

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina, dyscyplina: nauki społeczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: drugi rok / czwarty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

• Wykład - 15 h,

• Ćwiczenia - 15 h

Metoda dydaktyczna: Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów. Metoda projektowa.

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe:

Aktywność studenta:

 • Udział w wykładach – 15 h
 • Udział w ćwiczeniach - 15 h
 • Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych - 7 h
 • Realizacja zadań projektowych - 15 h
 • Udział w konsultacjach – 8 h
 • Przygotowanie do zaliczenia – 15 h
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
 • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 38 h (1,52 ECTS)
 • o charakterze praktycznym – 15 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

 • A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP.
 • D. Maison, Psychologia konsumenta, PWN.
 • P. Wójcik, Psychografia konsumentów, Wyd. Słowo i Myśl
 • P. Bucki, Sapiens na zakupach, PWN.
Literatura uzupełniająca:
 • B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH.
 • B. Schwartz, Paradoks wyboru, PWN
 • D. Ariely, Potęga irracjonalności, Smak Słowa.
 • W. D. Hoyer, D. J. Macinnis, R. Pieters, Consumer behaviour, Cengage Learning.
Efekty uczenia się:

2PPKO_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów relacjach zachodzących w procesie nabywania produktów, w tym między przedsiębiorcą a konsumentem, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowej konsument - przedsiębiorca (KA7_WG4)

2PPKO_W02: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako konsumencie, biorącym udział w całym procesie decyzji nabywczych: od rozpoznania potrzeby po sprzężenie zwrotne. (KA7_WG5)

2PPKO_U01:potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zachowania nabywców a także wskazać metody badania tych zachowań. (KA7_UW1)

2PPKO_U02:potrafi właściwie analizować z punktu widzenia psychologii przyczyny i przebieg zachowań konsumentów na rynku, formułować własne opinie na temat przyczyny i konsekwencji tych zachowań oraz stawiać proste hipotezy badawcze w zakresie behawioralnej analizy konsumpcji. (KA7_UW3)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest przystąpienie do testu zaliczeniowego (test jednokrotnego wyboru) oraz otrzymanie co najmniej 55% możliwych do uzyskania punktów.

Weryfikacja efektów uczenia się: 2PPKO_W01, 2PPKO_W02.

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest złożenie w terminie zadanych do realizacji projektów. Projekty muszą być złożone w formie cyfrowej na platformie Eduportal. Ocena z ćwiczeń stanowi składową ocen z:

 • testu zaliczeniowego,
 • zadanych projektów.
Oceny z testu i z projektów posiadają jednakowe wagi.

Weryfikacja efektów uczenia się: 2PPKO_U01, 2PPKO_U02, 2PPKO_W01, 2PPKO_W02.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)