Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2PSM3
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 3
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wsparcie studentów w przygotowaniu ostatecznej wersji pracy magisterskiej

- pogłębienie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- pogłębienie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

-- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, II stopień

Rodzaj przedmiotu: Grupa 5: seminaria

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych,

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone seminarium cz.2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacja przygotowywanych rozdziałów, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 5 pkt.

seminarium: 30h

studiowanie literatury: 25h

udział w konsultacjach: 12 h

przygotowanie tekstu naukowego: 65 h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 125 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 42h, 1,68 ECTS;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

PSM3_WG01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu a także w zakresie innych nauk w obszarze tematycznym pracy magisterskiej KA7_WG1

PSM3_WG02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, z uwzględnieniem specyfiki problematyki pisanej pracy magisterskiej KA7_WG6

PSM3_WG03- ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) funkcjonujących w opisywanych w pracy magisterskiej podmiotach, o sposobach ich działania i zachodzących zmianach KA7_WG7

PSM3_WK01 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad pisania pracy magisterskiej KA7_WK1

PSM3_UW01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi, w zakresie problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej KA7_UW1

PSM3_UW02 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej KA7_UW2

PSM3_UW03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na temat przyczyny i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować w obszarze badawczym pisanej pracy magisterskiej KA7_UW3

PSM3_UW04 potrafi wykorzystać, poddaną krytycznej analizie wiedzę, z określonego obszaru nauk o zarządzaniu, w procesie pisania pracy magisterskiej KA7_UW5

PSM3_UW05 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych, złożonych i nietypowych problemów w obszarze badawczym pisanej pracy magisterskiej KA7_UW6

PSM3_UW6 potrafi analizować zjawiska społeczne oraz potrafi zastosować metody badawcze z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu do pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk społecznych w obszarze badawczym pisanej pracy magisterskiej KA7_UW7

PSM3_UK01 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu, w szczególności pracy magisterskiej KA7_UK1

PSM3_UO01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w zakresie pisania pracy magisterskiej KA7_UO2

PSM3_UU01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, w zakresie problematyki pisanej pracy magisterskiej KA7_UU1

PSM3_UK01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KA7_UK1

PSM3_KR01 potrafi posługiwać się zasadami etycznymi i prawnymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, powstających w analizowanym w pracy obszarze badawczym KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD.

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)