Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Ad rem", czyli krótki kurs łaciny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 610-OU-KKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Ad rem", czyli krótki kurs łaciny
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską

Celem zajęć jest:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w dzisiejszym świecie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnouczelniany, fakultatywny, dodatkowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 35 godzin zajęć zdalnych synchronicznych

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów leksykalno-gramatyczne utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Punkty ECTS:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35h

Literatura:

1. Materiały autorskie przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007K.

3. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989,

4. J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005,

5. M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986,

6. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002,

7. Cz. Michalunio SJ, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- posiada wiedzę ogólną o antyku;

- posiada znajomość struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiających rozumienie prostych tekstów łacińskich;

- zna sentencje i zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst;

- rozumie wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, dostrzega antyczne źródła cywilizacji i kultury;

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego;

- potrafi poprawnie przeczytać tekst łaciński;

- potrafi wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego;

- potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia i zwroty łacińskie;

- jest gotów docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 35 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)