Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do łaciny prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 610-PS5-WLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do łaciny prawniczej
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
fakultatywne lektoraty
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są bazą do dalszej nauki łacińskiej terminologii prawniczej i prawa rzymskiego.

Cele zajęć:

- pomoc studentom w opanowaniu podstawowego zasobu słownictwa i zapamiętaniu oraz zrozumieniu łacińskich sentencji i zwrotów prawniczych

- nauka czytania i korzystania ze słowników łacińsko-polskich oraz gramatyk języka łacińskiego przy samodzielnym tłumaczeniu prostych tekstów, sentencji i zwrotów łacińskich

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, nieobowiązkowy, dodatkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/semestr: I rok I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godzin, zajęć zdalnych synchronicznych

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20h

Literatura:

• J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze, Kraków 2001

• J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Uniwersitas, Kraków 2001

• M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

• J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002

• A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, pod redakcją W. Wołodkiewicza, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- zna podstawowe wiadomości z zakresu fleksji łacińskiej

- zna podstawowe słownictwo łacińskie prawnicze

- potrafi wymienić kilka zwrotów i sentencji łacińskich.

- potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim

- potrafi poprawnie przeczytać tekst

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia prostych zwrotów i sentencji łacińskick na język polski

- potrafi współpracować w grupie

- jest gotów docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 20 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)