Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań ilościowych [380-DS5-4IBM] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody badań ilościowych [380-DS5-4IBM]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala C02 (wyk)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala C02 (wyk)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 85
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Kowalczuk-Walędziak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Privitera, G. (2018). Statistics for the behavioral sciences (3rd Ed.). SAGE.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Biecek, P. (2014). Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. http://biecek.pl/Eseje/

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie do przedmiotu - program i warunki zaliczenia. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących etapów badania naukowego w badaniach ilościowych w naukach społecznych - przedmiot i cele badań; problemy i hipotezy badawcze; rodzaje zmiennych i wskaźników. Wprowadzenie do statystki (2 godz.)

2) Konstrukcja narzędzi w badaniach sondażowych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestionariusz ankiety). Związek między pytaniami (poleceniami) w kwestionariuszu ankiety a problemami badawczymi. Konstrukcja ankiet online z wykorzystaniem formularza Google. Przegląd wybranych platform komercyjnych (Survio, SurveyMonkey, LimeSurvey). (3 godz.)

3) Podstawowe pojęcia statystyczne. Pomiar – istota i właściwości. Charakterystyka skal pomiarowych – nominalna, porządkowa,

przedziałowa i stosunkowa. Przekształcanie skal. Umieszczanie w pamięci komputera danych z badań ilościowych-wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel, dysk Google. Zasady wpisywania i czyszczenia danych pochodzących z narzędzi badawczych. Budowanie tabel przestawnych. Graficzne formy prezentacji danych. ( 3 godz.)

4) Obliczanie i interpretacja niektórych miar rozkładu jednozmiennego, chrakteryzujących procesy i zjawiska społeczne: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, odchylenie standardowe. Związek korelacyjny i funkcjonalny. Warunki stosowania, obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji miarowej Pearsona – kiedy można obliczać wartość współczynnika, jakie wartości współczynnik może przyjmować, wartość współczynnika a kierunek i siła liniowego związku dwóch zmiennych w próbie. (3 godz.)

5) Wnioskowanie statystyczne – procedura wnioskowania statystycznego. Hipotezy statystyczne – ich rodzaje i weryfikacja. Kryteria doboru testów statystycznych. Błąd I i II rodzaju, poziom istotności. Istotność współczynników korelacji – test istotności współczynnika korelacji r Pearsona. Zastosowanie testów nieparametrycznych – test niezależności 2 oraz parametrycznych – Test t-Studenta dla dwu prób niezależnych, test t-Studenta dla dwu prób zależnych. (4 godz.)

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji, zadania problemowe.

Metody i kryteria oceniania:

- Test składający się z zadań zamkniętych i otwartych (maks. 15 pkt.).

- 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w teście jest wymagana do zaliczenia;

Punktacja/oceny:

15pkt=bdb

14.75-13.75=db+

13.50-12.00=db

11.75-10.75=dst+

10.50-8.00=dst

<8.00 = ndst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)