Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo historyczne [350-HS1-3EDH] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edytorstwo historyczne [350-HS1-3EDH]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marzena Liedke, Adam Miodowski
Literatura:

Publikacje z zakresu edytorstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych

Podręczniki:

J. Tandecki, A. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 691-700. (lub inne wydania)Instrukcje wydawnicze:

1. A.Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1 (1957), s. 155-184;

2.Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. Kazimierz Lepszy, Wrocław 1953

3. Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. Komisja Historyczna PAU przy współudziale Towarzystw Naukowych we Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie, „Archiwum komisji Historycznej PAU”, ser. 2, t. 2, Kraków 1930, s. 1-40.

S. Vrtel-Wierczyński, Zasady wydawania polskich tekstów średniowiecznych, [w:] Z badań nad literaturą staropolską, Wrocław 1952, s. 60-70.

A. Radzimiński, J. Tandecki, Projekt wytycznych w sprawie przygotowania do druku katalogów dokumentów i listów, „Archeion” 93 (1994), s. 39-47Literatura i źródła (jako materiał ćwiczeniowy)

1.. J. Matuszewski, Nowe wydawnictwo źródłowe do dziejów Wielkopolski. Uwagi w związku z tomem VI Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski, „Czasopismo Prawno-Historyczne”37 (1985), z.2, s. 327-337.

2.. A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „„Czasopismo Prawno-Historyczne”38 (1985), z. 1, s. 199-206.

3. T. Jurek, Jeszcze o metodzie wydawania średniowiecznych ksiąg sądowych „Kwartalnik Historyczny” 101 (1994), z. 1, s.153-157.

4. J. S. Matuszewski, Źródła-historyk – komputer (na marginesie wydania księgi ziemskiej kaliskiej – początek czy koniec merytorycznej dyskusji), „Kwartalnik Historyczny” 102 (1995), s. 79-84.

5. S. Vrtel-Wierczyński, Zasady wydawania polskich tekstów średniowiecznych, [w:] Z badań nad literaturą staropolską, Wrocław 1952, s. 60-70.

6. A. Radzimiński, J. Tandecki, Projekt wytycznych w sprawie przygotowania do druku katalogów dokumentów i listów, „Archeion” 93 (1994), s. 39-47.

7. Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI – XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011;

Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy, red. A. Perłakowski, Kraków 2015.

Źródła i materiał ćwiczeniowy:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, opr. M. Sipayłło, t. 1 (1550 – 1559), Warszawa 1966

i rec. : H. Kowalska, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" (dalej: OiRwP), t. 13, 1968

Akta synodów różnowierczych w Polsce, opr. M. Sipayłło, t. 2 (1560 – 1570), Warszawa 1 970

i rec.: H. Kowalska, OiRwP, t. 19, 1974

i rec.: W. Urban, "Kwartalnik Historyczny", 80, 1973, z. 4

i odp na rec M. Sipayłło, "Kwartalnik Historyczny", 81, 1974

Akta synodów różnowierczych w Polsce, opr. M. Sipayłło, t. 3 (Małopolska 1571 – 1632), Warszawa 1983

Akta synodów różnowierczych w Polsce, opr. M. Sipayłło, t. 4, Wielkopolska 1569 – 1632, Warszawa 1997

XVI amziaus Lietuvos ir Lenkijos politines kulturos saltiniai (1562 metu tekstai), parende K. Kiaupiene, Vilnius 2008.

Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zabytki z wieku XVI-go, Wilno 1911

Monumenta reformationis Polonica et Lithuanicae. Zabytki z wieku XVI-go, Wilno 1911

+ rec.: J. Siemieński, Przegląd Historyczny, t. 15, 1912

+ odp na rec.: Komitet Redakcyjny Monumentów, Przegląd Historyczny, t. 16, 1913.

Materiał ćwiczeniowy:

Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej (1624 – 1625 r.) - AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. VIII, sygn. 713;

Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej (1626 - 1637) - BLAN, f. 40, sygn. 1157.

Publikacje z zakresu edytorstwa źródeł XIX-XX-wiecznych:

Opracowania:

1. Bairašauskaitė Tamara, Rola komentarza w edytorstwie źródeł z XIX wieku, [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku : problemy teoretyczne i praktyka edytorska, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 1), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 133-138.

2. Barzycka Agata, Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy, „Historyka. Studia Metodologiczne”, 2006, t. 36, s. 105-117. Dostęp online: <http://bazhum.pl/bib/article/190995/>

3. Brudek Paweł, Molenda Jan, Pająk Jerzy Z., Problemy z publikowaniem źródeł masowych z Archiwum Wojny w Wiedniu na przykładzie edycji akt cenzury austriackiej z lat 1914-1918, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 33-55.

4. Buko Maria, Udostępnianie i edycja źródeł «oral history» przez Archiwum Historii Mówionej – Domu Spotkań z Historią, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 191-204.

5. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812), red. Tomasz Panecki, „Atlas Fontium” (portal internetowy). Dostęp online: <http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul>

6. Dobroński Adam Cz., Wiśniewski Tomasz, Białystok na starych pocztówkach, Łódź 2008.

7. Dymmel Piotr, Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia, krytyka tek-stu, metodyka i technika wydawnicza, (Seria: Bibliografia Nauk Pomocniczych Historii - 1), Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.

8. Dymmel Piotr, Zagadnienia edytorskie źródeł do historii Kościoła w Polsce: przewodnik bibliograficzny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2000, t. 73, s. 109-128.

9. Filar Dorota, Marketing, reklama, promocja (Reklama jako interdyscyplinarny przedmiot badań), [w:] E-edytorstwo : edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 139-198.

10. Fischer Iwona, Wokół historii najnowszej. Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – źródła niewykorzystane. Przyczynek do edytorstwa akt najnowszych, [w:] Edytorstwo źródeł : różne drogi - wspólny cel, (Seria: Editio, t. 3: Studia Edytorskie, t. 3), red. Adam Perłakowski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Uniwersytet Jagielloński, 2017, s. 269-294.

11. Gabryś-Sławińska Monika, Adiustacja i korekta tekstu, [w:] E-edytorstwo : edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 199-245.

12. Gmurczyk-Wrońska Małgorzata, Kroll Bogdan, Bębenek Stanisław, Duraczyński Eugeniusz, Nowak-Kiełbikowa Maria, Dyskusja wokół edycji źródeł z dziejów najnowszych, „Dzieje Najnowsze” 1992, nr 1-2, s. 159-166. Dostęp online: <https://bit.ly/36bFaaK>

13. Gontarczyk Piotr, Poprawianie historii PPR. Metody fałszowania źródeł historycznych w pierwszej edycji dokumentów PPR, „Biuletyn IPN”, 2005, nr 1-2, s. 33-49. Dostęp online: <https://bit.ly/2EIRlR5>

14. Gruchała Janusz S., Przypisy czy komentarz? O funkcji objaśnień w edycji naukowej, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, 2017, nr 2, s. 7-16. Dostęp online: <https://bit.ly/3kTNsbi>

15. Hendrykowski Marek, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

16. Hruša Aliaksandr, Po co są potrzebne «skomplikowane» publikacje źródeł historycznych, [w:] Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, (Seria: Editio, t. 2: Studia Edytorskie, t. 2), red. Adam Perłakowski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Uniwersytet Jagielloński, 2015, s. 19-24.

17. Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięków, red. Radosław Bomba, Andrzej Radomski, Ewa Solska, Lublin : E-naukowiec, 2016. Dostęp online: <https://bit.ly/345lZgc>

18. Ihnatowicz Ireneusz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

19. Ihnatowicz Ireneusz, Problemy edytorstwa pamiętników jako źródeł do historii najnowszej, „Pamiętnikarstwo Polskie”, 1974, nr 1-2, s. 135-144.

20. Ihnatowicz Ireneusz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 7, 1962, s. 99-124.

21. Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, red. Józef Szymański, Barbara Trelińska, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

22. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych : od XVI do połowy XIX wieku, red. nauk. Kazimierz Lepszy, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1953.

23. Intymistyka a edytorstwo : Do XIX wieku, red. Agnieszka Markuszewska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

24. Intymistyka a edytorstwo : Wiek XX i współczesność, red. Bartłomiej Kuczkowski, To-ruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

25. Jakubczak Franciszek, Zasady edycji pamiętników a praktyka, „Pamiętnikarstwo Polskie”, 1972, t. 2, z. 1, s. 124-130.

26. Kotowski Krzysztof, Wieszok Zygfryd, Wojsyk Maciej, Nowoczesne metody automatycznej eksploracji źródeł masowych, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 205-222.

27. Kowalska-Sikorska Marta, Edycje XIX-wiecznej publicystyki prasowej. Zarys problemu, [w:] Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 2), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 133-147.

28. Kozak Szczepan, W stronę cyfryzacji. Uwagi na marginesie edycji (XIX-wiecznych) testamentów galicyjskich, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 105-119.

29. Kruszewski Wojciech, Redakcja cytatu, [w:] E-edytorstwo : edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 247-287.

30. Kulecka Alicja, Indywidualizacja czy normalizacja? W poszukiwaniu modelu wydawnictw źródłowych XIX-XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 2002, t. 40, s. 201-213.

31. Kulecka Alicja, Spuścizny uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki, „Analecta”, 1995, z. 1, s. 147-173. Dostęp online: <https://bit.ly/3jeDFvY>

32. Loth Roman, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

33. Łaszkiewicz Hubert, Czy zmiany w refleksji metodologicznej historii wpływają na warsztat edytorski (i czy w ogóle powinny)?, [w:] Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, (Seria: Editio, t. 2: Studia Edytorskie, t. 2), red. Adam Perłakowski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Uniwersytet Jagielloński, 2015, s. 181-197.

34. Marian Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych : metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.

35. Poksińska Maria, Odczytywanie utraconych treści dawnych dokumentów, [w:] Piśmienność pragmatyczna, edytorstwo źródeł historycznych, archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Roman Czaja, Krzysztof Kopiński, Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015, s. 663-673.

36. Sikorska-Kulesza Jolanta, Historyk XIX wieku wobec problemu modernizacji źródła, [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku : problemy teoretyczne i praktyka edytorska, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 1), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 139-157.

37. Sikorska-Kulesza Jolanta, Kilka uwag o przypisie rzeczowym, [w:] Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 2), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 157-172.

38. Sikorska-Kulesza Jolanta, Obfitość źródeł jako problem edytorski, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu War-szawskiego, 2018, s. 7-20.

39. Szymański Janusz, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004.

40. Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.

41. Tomczak Sandra, Fotografia jako źródło historyczne – rys problemowy, „Archiwista Polski” 2013, nr 2, s. 31-39.

42. Wiśniewski Krzysztof, Czy historycy śnią o źródłach w internecie? «Zapisy Terroru» jako nowoczesne narzędzie pracy historyka, [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (Seria: Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku : Teoria i praktyka, t. 3), red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 181-190.

43. Witek Piotr, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

44. Wysocka Justyna, Wydanie dwudziestowiecznych listów – wybrane problemy, [w:] Edytorstwo źródeł : różne drogi - wspólny cel, (Seria: Editio, t. 3: Studia Edytorskie, t. 3), red. Adam Perłakowski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Uniwersytet Jagielloński, 2017, s. 223-238.

45. Zdrenka Joachim, Znaczenie dokumentacji fotograficznej w edycji tekstów epigraficznych, [w:] Piśmienność pragmatyczna, edytorstwo źródeł historycznych, archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Roman Czaja, Krzysztof Kopiński, Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015, s. 675-688.

Źródła:

1. Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą, wyboru dokonał Henryk Chłystowski, Warszawa 2001.

2. Instrukcje gospodarcze dla majątków wielkopolskich w pierwszej połowie XIX wieku, (Seria: Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. 14), wyd. Janina Bielecka, Poznań 1959.

3. Jaworski Władysław Leopold, Notatki, wprow. Władysław Leopold Jaworski (imiennik i wnuk aut.), Poznań 2002.

4. Krasiński Zygmunt, Listy do Delfiny Potockiej, opr. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, t. I-III, Warszawa 1975.

5. Krasiński Zygmunt, Listy do różnych adresatów, zebrał, opr. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, t. I-II, Warszawa 1991.

6. Łukasiński Walerian, Pamiętnik, opr. i wstępem poprzedził Rafał Gerber, Warszawa 1960.

7. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny, wstęp, oprac. i przypisy Hanna Kirchner, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1972.

8. Ostrowski Antoni, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, wyd. Karolina i Władysław Rostoccy, Wrocław 1961.

9. Rybicki Józef, Notatki szefa warszawskiego Kedywu, przygot. do dr. Hanna Rybicka, Warszawa 2001.

10. Polskie Kroniki Filmowe 1945-1989.

11. Portal „Zapisy Terroru” – zapis relacji mówionych ofiar totalitaryzmów

12. Archiwum Historii Mówionej – Domu Spotkań z Historią

13. Narodowe Archiwum Cyfrowe – zbiory fotografii

14. Internetalia – bazy podcastów i videocastów

Recenzje:

1. Łepkowski Tadeusz, Pamiętnik Waleriana Łukasińskiego, „Przegląd Historyczny”, 1961, z. 1, s. 153-163.

2. Ochmański Władysław, Uwagi o wydawnictwie instytucji gospodarczych dla dóbr wielkopolskich, „Kwartalnik Historyczny”, 1960, nr 3, s. 712-717.

3. Bloch Czesław, Przyczynek do metody wydawania pamiętników. Na przykładzie «Pamiętników» Prądzyńskiego w wydaniu Bronisława Gembarzewskiego, „Studia Źródłoznawcze”, 1964, t. 9, s. 117-136.

Zakres tematów:

Tematyka pierwszej części zajęć (edytorstwo źródeł średniowiecznych i nowożytnych - M. Liedke:

Edytorstwo jak nauka pomocnicza historii

Instrukcje wydawnicze dla źródeł średniowiecznych

Struktura naukowej edycji źródłowej i przypomnienie zasad ortografii polskiej XVI – XVIII w.

O zasadach wydawania tekstów z epoki staropolskiej - omówienie

Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. Kazimierz Lepszy, Wrocław 1953; Zasady modernizacji tekstów staropolskich - omówienie i ćwiczenia

Zasady modernizacji tekstów staropolskich - ćwiczenia

Dlaczego polemiki? Problemy z Instrukcją wydawniczą… ; ćwiczenia w modernizacji tekstów staropolskich

Nowe projekty instrukcji wydawniczej dla źródeł okresu staropolskiego; ćwiczenia w modernizacji tekstów staropolskich

Ćwiczenia w modernizacji tekstów staropolskich i kolokwium zaliczeniowe

Tematyka drugiej części zajęć (edytorstwo źródeł XIX - XXI ww. - A. Miodowski):

Metodyka i tradycyjna technika wydawnicza XIX-XX-wiecznej dokumentacji kancelaryjnej oraz pozakancelaryjnej (intymistyki)

Metodyka i tradycyjna technika wydawnicza XIX-XX-wiecznych źródeł prasowych

Metodyka i tradycyjna technika wydawnicza XIX-XX-wiecznych pocztówek oraz materiałów fotograficznych

Metodyka i cyfrowa technika wydawnicza XIX-XXI-wiecznych źródeł kartograficznych oraz topograficznych

Metodyka i cyfrowa technika wydawnicza XX-XXI-wiecznych źródeł oralnych, podcastów oraz archiwaliów radiowych

Metodyka i cyfrowa technika wydawnicza XX-XXI-wiecznych materiałów filmowych, videocastów, archiwaliów telewizyjnych i internetaliów

Kolokwium podsumowujące zajęcia z edytorstwa źródeł XIX-XXI-wiecznych

Metody dydaktyczne:

Praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym, elementy wykładu i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocenianie bieżące w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, np. przy modernizacji edytowanego tekstu, zaliczenie kolokwiów weryfikujących wiedzę pozyskaną w trakcie pierwszej i drugiej części zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)